§ 5 Tarjoajan poissulkeminen, Järvenpään kaupungin verkkosivujen uudistaminen, ylläpito- ja tukipalvelut

Lataa 

JARDno-2019-1974

Päätöspäivämäärä

20.12.2019

Päätöksen tekijä

Viestintäjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjouksen hylkäämisperusteet

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjouksen hylkäämisperusteet. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja siitä on käytävä ilmi kaikki tarjoajien ja tarjousten arviointia sekä tarjousten vertailua varten tarvittavat tiedot. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

Tarjoajaa koskevat poissulkuperusteet

Hankintalain 80 §:ssä on määritelty pakolliset poissulkuperusteet, jolloin hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailutuksesta.  Hankintalain 81 §:ssä säädetään puolestaan niin sanotuista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista, joiden perusteella hankintayksiköllä on mahdollisuus sulkea pois tarjouskilpailutuksesta sellainen tarjoaja, jonka toimituskykyä ei voida pitää luotettavana. Hankintalain mukaiseen poissulkuperusteeseen vetoaminen ei edellytä, että siitä olisi mainittu hankinta-asiakirjoissa.

Toimivalta perustuu konsernipalveluiden voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan viestintäjohtajalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 250.000 € (alv 0%).

Päätös

Päätän, että Visma Consulting suljetaan pois kilpailutuksessa hankintalain 81 §  mukaisella harkinnanvaraisella poissulkuperusteella.

Allekirjoitus

viestintäjohtaja Heli Vastamäki

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut