§ 2 Päätös varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä / Päiväkoti Norlandia Metso

Lataa 

JARDno-2020-853

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 25.2.2020 § 10)

Päätös

Päätän, että Norlandia Metso merkitään Vaanan sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.vaana.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (1501/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloittaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7 % setelin arvosta Vaana Oy:lle. Vaanan voimassa oleviin palvelupalkkioihin lisätään 1.1.2019 lähtien 24 %:n arvonlisävero (laki arvonlisäverolain muuttamisesta 416/2018). 

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, varhaiskasvatuslain (540/2018) 43 §:ssä tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

Päätöksen liitteenä on erillinen allekirjoitettava sopimusliite, jolla palveluntuottajan kanssa sovitaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämistä menettelytavoista ja henkilötietojen käsittelyn suojaamista koskevien säännösten noudattamisesta.

Päätös on ehdollinen, kunnes Palveluntuottaja toimittaa puuttuvat dokumentit ja siten täyttää palvelusetelipalvelun tuottajalle asetetut hyväksymiskriteerit;

  • Kopio Aluehallintoviraston päätöksestä rekisteriin merkitsemisestä

Jos Palveluntuottaja ei toimita yllä olevia dokumentteja 30.10.2020  mennessä, päätös raukeaa.

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, (henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue