§ 13 Wilhelmiinanpelto, puistosuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-2049

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksita (MRL 85 §).

Kuvaus

Puistosuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 24. kaupunginosassa, Vanhakylä.

Wilhelmiinapellon puistoalue (V-1) rajautuu koillisesta Kaakkolan pientaloalueeseen ja virkistysalueeseen, itäpuolelta Tuusulanjärven luonnonsuojelualueeseen, etelästä ja lounaasta Anni-tädin kylän pientaloalueeseen ja lännestä Vanhankyläntiehen. Alue on nykyisellään peltoa, jolla sijaitsee nykyisiä pelto-ojia, muodostuneita polkuja sekä rakennettu Stålhanenraitti.

Puistosuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen (JARDno-2022-100, Kaavatunnus 240001).

Puistosuunnitelmaehdotuksessa alueelle on esitetty toteutettavaksi puistoraitteja, hulevesialtaita ja palstaviljelyaluetta sekä sen paikoitusalue.

Wilhelmiinanpellon koillisosan uudelle palstaviljelyalueelle esitetään 50 yksivuotista ja 20 monivuotista viljelypalstaa. ​​​​​​​​Palstojen väliin esitetään 2,0 metriä leveää pääkäytävää ja 1,5 metriä leveitä sivukäytäviä. Palstaviljelyalueen käytävien sekä oleskelualueiden pintamateriaaliksi esitetään kivituhkaa. Vanhankyläntien varteen esitetään asfalttipintainen paikoitusalue (25 autopaikkaa). Paikoitusalueen ja palstojen väliin sekä palstaviljelyalueen länsireunaan esitetään oleskelua ja vapaata tilaa erilaisille toiminnoille, kuten viljelylaatikoille, piknik-pöydille, jätekeräyspisteelle sekä lehtikomposteille. Palstojen koillisreunaan esitetään kesävesipisteet.

Nykyisen asutuksen ja palstojen väliin esitetään puoliavointa suojaistusta. Alueelle esitetään istutettavaksi lehtipuita ja -pensaita sekä niittyä. Paikoitusalueelle esitetään puita ja pensaita rajaamaan tilaa. Palstaviljelyalueen reuna-alueille esitetään niittyä.

Wilhelmiinanpellolle esitetään kaksi hulevesiallasta. Pohjoinen allas esitetään matalana ja eteläinen allas syvempänä. Eteläiseen altaaseen esitetään tulvatasannetta. Hulevesialtaiden reunoille on esitetty istutettavaksi tulvaniittyä. Hulevesialtaiden luiskat esitetään 1:7 loivina, ja niihin esitetään istutettavaksi harvakseltaan puita ja pensaita.

Kapteenskanraitti -niminen puistokäytävä esitetään toteutettavaksi 3,0 metriä leveänä ja kivituhkapintaisena. Puistokäytävän viereen esitetään 5,0 metriä leveää tilavarausta hiihtoladulle. Puistokäytävän varrelle esitetään penkkejä ja roska-astioita. Käytävän sisäpuolelle jäävää peltoaluetta esitetään säilytettäväksi viljelykäytössä. Käytävän ja Vanhankyläntien välinen alue esitetään maisemapeltona. Kapteenskanraitin tasaus on esitetty noin 0,2...0,3 metriä nykyisen maanpinnan yläpuolle. Raitti on esitetty yksipuolisesti sivukaltevana.

AO-korttelien ja pellon välisellä alueella sijaitsee maisemallinen vaiheistumisvyöhyke, jolle esitetään istutettavaksi niittyä. Vyöhykkeelle voidaan istuttaa puu- ja pensasryhmiä.

Annitädin kylän asuinalueelta puistoon johtavat puistoraitit Päiväläisenpolku, Piianpolku ja Renginpolku esitetään 3,0 metriä leveinä ja asfalttipintaisina. Puistoraittien yhteyteen esitetään niittypintaisia, väliaikaiseen lumenvarastointiin tarkoitettuja lumitiloja. Puistoraittien esitetyt tasaukset noudattelevat pääosin nykyistä maanpintaa. Raitit on esitetty yksipuolisesti sivukaltevana.

Viljelyalueen hulevedet esitetään johdettavaksi painanteiden kautta hulevesialtaaseen. Paikoitusalueen hulevedet esitetään ohjattavaksi nykyiseen avo-ojaan.

Puistoraittien hulevedet esitetään johdettaviksi painanteiden ja avo-ojien kautta hulevesialtaaseen. Anni-tädin kylän asuinalueen hulevedet johdetaan Piianpolun ja Renginpolun hulevesiviemärien kautta nykyiseen avo-ojaan.

Puistoraitit ja palstaviljely-alueen pysäköintialue esitetään valaistuna.

Puistosuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Wilhelmiinanpellon puistosuunnitelmaehdotukset piir.nro 6008-​250-​1, -2, -3, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ja -11 ovat olleet julkisesti nähtävillä 6.-19.6.2023 välisenä aikana.

Puistosuunnitelmasta on jätetty kolme (3) muistutusta nähtävilläoloaikana.

Muistutuksessa 1 todetaan, että Renginpolun ja Piianpolun kohdalla puistoon vievät yhdistetyt pp+jk -tiet ovat jalkakäytävän kohdalla. Muistutuksessa ehdotetaan, että Renginpolku ja Piianpolku toteutettaisi yhdistetyn jk+pp:n sijaan rinnakkaisina pyöräteinä ja jalkakäytävinä, jotta pyörätien puoli ohjautuisi ajoradalle.
Muistutuksessa todetaan myös, että Päiväläisenpolku hyötyisi jalankulun ja pyöräilyn erottelusta, jotta pyörällä ei erehdyksessä ajautuisi jalkakäytävälle mikäli Päiväläisenpolulta jatketaan Lampurinraitille suoraan.
Muilta osin muistutus ei koske Wilhelmiinan pellon puistosuunnitelmaehdotusta.

Vastine: Puistoraitit eivät ole osa alueen pyöräilyn pääreitistöä, joten Päiväläisenpolulle, Piianpolulle ja Renginpolulle ei esitetä jalankulun ja pyöräilyn erottelua. Tilanomistajankatu-Piianpolku sekä Pehtoorinkatu-Renginpolku liittymiä on jäsennelty selkeämmäksi nähtävillä olon jälkeen. Siirryttäessä ajoradalta puistoraitille, pyöräilijän kulkuaukon kohdalta on poistettu reunatuki ja Piianpolun kohdalle on lisätty kiveysalue suojatiemerkin sijoittamista varten.

Muistutuksessa 2 todetaan, että 10 metrin suojavyöhyke Kaakkolan asuinalueeseen olisi liian pieni palstaviljelyalueesta koetun melun ja esteettisen haitan vuoksi. Muistutuksessa esitetään, että palstaviljelyalueen liikenne ja paikoitus Luhtarannantielle tulisi estää kielloin sekä autoilla ajo palstaviljelyalueen huoltotietä pitkin palstoille pitäisi estää esimerkiksi puomilla.

Vastine: Kaakkolan asuinalueen ja palstaviljelyalueen väliin sijoittuu olemassa oleva Linjahaan lähivirkistysalue (VL) sekä Wilhelmiinanpellon virkistysalueen (V-1) reunaan sijoittuva suojavyöhyke, jolle istutetaan suojapensaikkoa ja puustoa. Luhtarannantien kiinteistöjen ja viljelypalstojen väliin jää yhteensä 15...32 metriä leveä suojapensasta ja -puustoa kasvava vyöhyke. Palstaviljelyalueen siistinä pysymistä tuetaan osoittamalla viljelyalueen päätyyn lukittavat jäteastiat viljelijöiden käyttöön sekä varaus varastorakennukselle, jossa viljelijät voivat varastoida tavaroitaan.
Palstaviljelyalueen yhteyteen toteutetaan pysäköintialue huoltoa ja liikennöintiä varten. Liikennöinti toteutetaan Vanhankyläntien kautta. Luhtarannantie ei kuulu suunnittelualueeseen eikä siihen liittyen ole mahdollista jättää muistutusta.
Ajoneuvoliikennettä ei ohjata palsta-alueelle, joten pysäköintialueen ja palstaviljelyalueen väliin ei osoiteta rakenteellisia ajoesteitä.
Suunnitelmaehdotusta on korjattu nähtävillä olon jälkeen muuttamalla palsta-alueen viereinen huoltoyhteys niittypintaiseksi.

Muistutuksessa 3 pidetään palstaviljelyalueen sijoittumista Kaakkolan asuinalueen läheisyyteen huonona ja pyydetään arvioimaan alueen sijoittamista lähemmäksi Stålhanentietä. Muistuksen jättäjä kokee, että viljelypalstojen sijoittuminen lähelle tonttien pihaa haittaisi asumismukavuutta, rumentaisi peltomaisemaa sekä alentaisi kiinteistöjen arvoa.
Muistutuksessa esitetään, että tontin ostohetkellä kaavassa koko peltoalue olisi merkitty kaikkien järvenpääläisten ulkoilu- ja viheralueeksi ja palstaviljelyalueen myötä alue tulisi olemaan vain muutamien harvojen ihmisten käytössä.
Muistutuksessa nostetaan esille, että viljelypalstat aiheuttaisivat liikennettä Luhtarannatiellä sekä palstojen ja Luhtarannatien tonttien välissä olevalla tiellä, aiheuttaen asuinalueelle liikenne- ja meluhäiriötä ja mahdollisesti myös turvallisuusriskejä.
Muistutuksessa pidetään tärkeänä, että palsta-alue näkösuojataan tuuhealla pensas- ja/tai puuistutuksin Luhtarannantien suuntaan.

Muilta osin muistutus ei koske Wilhelmiinanpellon puistosuunnitelmaehdotusta.

Vastine: Palstaviljelyalueen sijainti on osoitettu asemakaavassa eikä alueen sijainnista näin ollen voi jättää muistutusta puistosuunnitelmaehdotukseen.
Kaakkolan asuinalueen ja palstaviljelyalueen väliin sijoittuu olemassa oleva Linjahaan lähivirkistysalue (VL) sekä Wilhelmiinanpellon virkistysalueen (V-1) reunaan sijoittuva suojavyöhyke, jolle istutetaan suojapensaikkoa ja puustoa. Luhtarannantien kiinteistöjen ja viljelypalstojen väliin jää yhteensä 15...32 metriä leveä suojapensasta ja -puustoa kasvava vyöhyke.
Palstaviljelyalueen siistinä pysymistä tuetaan osoittamalla viljelyalueen päätyyn lukittavat jäteastiat viljelijöiden käyttöön sekä varaus varastorakennukselle, jossa viljelijät voivat varastoida tavaroitaan.
Palstaviljelyalue sijoittuu yleiselle alueelle ja siellä oleskelu sekä liikkuminen on sallittu kaikille.
Palstaviljelyalueen yhteyteen toteutetaan pysäköintialue huoltoa ja liikennöintiä varten. Liikennöinti ja käynti palsta-alueelle toteutetaan Vanhankyläntien kautta.

Nähtävilläoloajan jälkeen puistosuunnitelmehdotusta on päivitetty vaihtamalla suunnitelmapiirustuksen taustalle päivitetty asemakaava, muuttamalla reunakiveystä Piianpolun ja Renginpolun kohdalla ja muuttamalla viljelypalstojen ja pysäköintialueen välinen huoltoyhteys niityksi.

Wilhelmiinanpellon puistosuunnitelmaehdotus (piir.nro 6008-250-1B, -2A ja -3A, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ja -11) on päätöksen liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Wilhelmiinanpellon kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 1,7 miljoonaa euroa (alv. 0 %), jakautuen seuraavasti:

  • Puistoraitit noin 600 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) on noin 350 000 euroa.
  • Hulevesialtaat noin 520 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) on noin 60 000 euroa.
  • Palstaviljely- ja pysäköintialue noin 350 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) 60 000 euroa.
  • Muut puistokustannukset noin 230 000 euroa.

 

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2024-2026.

Päätös

Päätän hyväksyä Wilhelmiinanpellon puistosuunnitelmehdotuksen piir.nro 6008-250-1B, -2A, -3A, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ja -11 sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman 6008-340-1A.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka