§ 11 Vanhankyläntie välillä Ratsukatu-Röynänkatu, katusuunitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-2049

Päätöspäivämäärä

6.6.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

Kuvaus

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 24. kaupunginosassa, Vanhakylä.

Vanhankyläntie on olemassa oleva katu. Suunnittelukohde sijoittuu Ratsukadun ja Röynänkujan väliselle alueelle. 

Katusuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen (Kaavatunnus 25/5, voimaantulo 6.9.1979).

Vanhankyläntien (välillä Ratsukatu-Röynänkatu) katusuunnitelmaehdotuksessa kadulle esitetään toteutettavaksi uusi suojatiesaareke. Vanhankyläntien ylitys on esitetty 3,5 metriä leveänä.

Uuden suojatiesaarekkeen myötä nykyistä ajorataa on esitetty levennettäväksi sekä nykyistä ojaa siirrettäväksi. Nykyistä ajorataa esitetään levennettävän siten, että saarekkeen molemmin puolin ajoradan leveys olisi 4,0 metriä.

Vanhankyläntieltä on esitetty uusi 5,75 metriä leveä liittymä Wilhelmiinanpellon palstaviljelyalueen paikoitusalueelle. Ajorata sekä suojatie on esitetty asfalttipintaisina. Saarekkeeseen on esitetty betonikiveys.

Alueen kuivatus on esitetty hoidettavaksi nykyisten ojien, ojan siirron sekä uusien rumpuputkien kautta. Hulevedet ohjautuvat alueelta Wilhelmiinanpellon suuntaan. Rumpujen päät on esitetty kivettäviksi.

Katusuunnitelmaehdotuksen tasaus noudattaa nykyistä pinnantasausta.

Suojatiesaarekkeeseen esitetään sijoitettavaksi uusi valaisin.

Alueelle on esitetty 40 km/h nopeusrajoitus.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Vanhankyläntien välillä Ratsukatu-Röynänkatu katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6008-220-10, -17 on ollut julkisesti nähtävillä 6. - 19.6.2023 välisenä aikana.

Katusuunnitelmehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Nähtävilläoloajan jälkeen katusuunnitelmehdotusta on päivitetty vaihtamalla suunnitelmapiirustuksen taustalle päivitetty asemakaava.

Vanhankyläntien välillä Ratsukatu-Röynänkatu katusuunnitelmehdotus piir.nro 6008-220-10A ja 6008-220-17 on päätöksen liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Vanhankyläntien välillä Ratsukatu-Röynänkatu kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat noin 80 000 euroa (alv. 0 %).

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuodelle 2025.

Päätös

Päätän hyväksyä Vanhakyläntien välillä Ratsukatu-Röynänkatu katusuunnitelmaehdotuksen piir.nro 6008-220-10A ja 6008-220-17 sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6008-340-1A.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka