§ 10 Tilanomistajan-, Maitotinkiläisen-, Pehtoorin- ja Kapteeninkatu, katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-2049

Päätöspäivämäärä

6.6.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

Kuvaus

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 24. kaupunginosassa, Vanhakylä.

Alue on nykyisellään peltoa, joka rajoittuu Stålhanentiehen ja Wilhelmiinanpelto -nimiseen puistoalueeseen. Katusuunnitelmaehdotukset koskevat Tilanomistajan-, Maitotinkiläisen-, Pehtoorin- ja Kapteeninkatua.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia (JARDno-2022-100, Kaavatunnus 240001).

Tilanomistajan-, Maitotinkiläisen-, Pehtoorin- ja Kapteeninkatujen ajoradat on esitetty 5,5 metriä leveinä. Tilanomistajankadulle, Pehtoorinkadulle sekä Kapteeninkadulle Tilanomistajankadun ja Pehtoorinkadun väliselle osuudelle on esitetty 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Reuna-alueiden leveydeksi on esitetty 1,75...4,60 metriä. Kapteeninkadun päähän on esitetty kääntöpaikka, jolta on jalankulku- ja pyöräily-yhteys Päiväläisenpolulle ja Lampurinraitille, sekä ajoyhteys pysäköintialueelle. Pysäköintialueelle on esitetty 9 autopaikkaa.

Tilanomistajankadun ja Pehtoorinkadun varteen on esitetty 2,5 metriä leveitä pysäköintipaikkoja yhteensä 11 kappaletta.

Ajoradat sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät on esitetty asfalttipintaisina. Reunatukien materiaaliksi esitetään luonnonkiveä. Katualueen pysäköintiruudut on esitetty kivettäviksi hulekivillä. Katujen reuna- ja välialueet on esitetty nurmipintaisina. Katualueelle on esitetty istutettavaksi lehtipuita.

Katujen tasaus on esitetty noudattelevan nykyistä maanpintaa. Kadut on esitetty yksisuuntaisesti sivukaltevina. Alueelta kerääntyvät hulevedet esitetään johdettavaksi uusien hulevesiviemäreiden kautta Wilhelmiinanpuiston nykyiseen ja avo-ojaan ja sieltä uuteen hulevesialtaaseen.

Kadut on esitetty valaistuina.

Kaduille on esitetty 30 km/h nopeusrajoitus.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Tilanomistajankadun (piir.nro 6008-220-4, -12), Maitotinkiläisenkadun (piir.nro 6008-220-5, - 13), Pehtoorinkadun (piir.nro 6008-220-6, - 14) ja Kapteeninkadun (piir.nro 6008-220-7, -8, -15) katusuunnitelmehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 6. - 19.6.2023 välisenä aikana.

Katusuunnitelmaehdotuksista on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.

Muistutuksessa 1 esitetään, että suunnitelman luettavuus parantuisi kun pyörätien ja jalkakäytävän leveydet löytyisivät asemapiirustuksesta esitetyn "jk+pp" -merkinnän sijaan. Lisäksi muistutuksessa mainitaan, ettei pyörätien ja jalkakäytän erottelutapaa ole esitetty. Muistutuksessa tuodaan esille, että noppakiviraita olisi parempi erottelutapa kuin pelkkä maaliviiva. Muistutuksessa ehdotetaan punaisen asfaltin käyttämistä pyörätien puolella.

Vastine: Nähtävilläolon jälkeen asemapiirustuksia on korjattu merkitsemällä jalankulun ja pyöräilyn erottelu ja leveydet. Erottelu toteutetaan maaliviivalla. Pyöräteille ei osoiteta punaista asfalttia kustannus- ja saatavuussyistä.

Tilanomistajankatu-Piianpolku sekä Pehtoorinkatu-Renginpolku liittymiä on jäsennelty selkeämmäksi nähtävilläolon jälkeen. Siirryttäessä ajoradalta puistoraitille, pyöräilijän kulkuaukon kohdalta on poistettu reunatuki ja Piiapolun kohdalle on lisätty kiveysalue suojatiemerkin sijoittamista varten.

Nähtävilläoloajan jälkeen katusuunnitelmehdotusta on päivitetty vaihtamalla suunnitelmapiirustuksen taustalle päivitetty asemakaava, korjaamalla asemapiirustukseen jalankulun- ja pyöräilyn erottelu, muuttamalla reunakiveystä Piianpolun ja Renginpolun kohdalla sekä päivittämällä hulevesiviemäröintiä.

Tilanomistajankadun (piir.nro 6008-220-4B, -12A), Maitotinkiläisenkadun (piir.nro 6008-220-5A, -13A), Pehtoorinkadun (piir.nro 6008-220-6B, -14A) sekä Kapteeninkadun (piir.nro 6008-220-7B, -8B, -15A) katusuunnitelmehdotukset ovat päätöksen liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Katujen kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa (alv. 0 %), jakautuen seuraavasti:

  • Tilanomistajankatu noin 260 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) on noin 60 000 euroa.
  • Maitotinkiläisenkatu noin 160 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) on noin 50 000 euroa.
  • Pehtoorinkatu noin 320 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis.hulevesi) on noin 90 000 euroa.
  • Kapteeninkatu noin 990 000 euroa, josta vesihuollon osuus (sis. hulevesi) on noin 360 000 euroa.

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2024-2026.

Päätös

Päätän hyväksyä

  1. Tilanomistajankadun (piir.nro 6008-220-4B, -12A) katusuunnitelmaehdotuksen
  2. Maitotinkiläisenkadun (piir.nro 6008-220-5A, -13A) katusuunnitelmaehdotuksen
  3. Pehtoorinkadun (piir.nro 6008-220-6B, -14A) katusuunnitelmaehdotuksen
  4. Kapteeninkadun (piir.nro 6008-220-7B, -8B, -15A) katusuunnitelmaehdotuksen sekä
  5. niihin liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6008-340-1A.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka