§ 12 Stålhanentie, katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-2049

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

Kuvaus

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 24. kaupunginosassa, Vanhakylä.

Stålhanentie on olemassa oleva alueen kokoojakatu, joka on tarkoitus uudelleen rakentaa alueen kehittyessä. Stålhanentiellä on nykyisellään 6,0 metriä leveä ajorata ja 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Katusuunnitelmaehdotus koskee Stålhanentietä asemakaava-alueen rajauksen mukaisesti.

Katusuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen (JARDno-2022-100, Kaavatunnus 240001).

Stålhanentien katusuunnitelmaehdotuksessa ajorata on esitetty 7,0 metriä leveänä sekä sen yhteyteen välikaistalla erotettu 4,5 metriä leveä kävely- ja pyöräilyväylä ajoradan koillispuolelle. Ajoradan lounaispuolelle on esitetty ajoradasta reunatuella erotettu, 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Välikaistan leveys vaihtelee ehdotuksessa 3,13...6,13 metrin välillä. Reuna-alueiden leveydeksi on esitetty 1,0...5,2 metriä. Stålhanentielle on esitetty rakennettavaksi kaksi linja-autopysäkkiä sekä kiertoliittymä Pehtoorinkadun liittymän kohdalle.

Stålhanentien päähän on esitetty pysäköintiä sekä kääntöpaikka. Kääntöpaikan päästä Stålhanentie liittyy nykyiseen ajorataan 5,5 metriä leveänä asfalttipintaisena väylänä. Kyseinen osuus on esitetty vain huoltoajolle sallittavaksi.

Ajorata, kävely- ja pyöräilyväylä sekä jalkakäytävä on esitetty asfalttipintaisina. Reunatuen materiaaliksi on esitetty luonnonkiveä. Pysäköintipaikkojen materiaaliksi on esitetty hulekiveystä. Linja-autopysäkkien sekä pienien välikaistojen materiaaliksi on esitetty betonikiveystä. Reuna- ja välialuelle on esitetty istutettavaksi nurmetus sekä lisäksi lehtipuurivi ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän välille. Kiertoliittymän keskelle on esitetty istutettavaksi puu sekä matalaa pensasta.

Katusuunnitelmaehdotuksessa Stålhanentien tasaus noudattelee nykyistä kadun tasausta. Osa Stålhanentien hulevesistä on esitetty ohjattavaksi kadun välikaistan painanteeseen ennen johtamista rakennettavaan hulevesiviemäriin.

Stålhanentie on esitetty valaistuna. Kadulle on esitetty 40 km/h nopeusrajoitus kiertoliittymään saakka, jonka jälkeen nopeusrajoitus olisi 30 km/h. Huoltotien nopeusrajoitukseksi on esitetty 20 km/h.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Stålhanentien katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6008-220-2,3,11 on ollut julkisesti nähtävillä 6. - 19.6.2023 välisenä aikana.

Katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.

Muistutuksessa 1 esitetään koko Anni-tädin kylän alueelle 30 km/h aluenopeusrajoitusta. Lisäksi esitetään,​että suunnitelman luettavuus parantuisi kun pyörätien ja jalkakäytävän leveydet löytyisivät asemapiirustuksesta esitetyn "jk+pp" -​merkinnän sijaan. Muistutuksessa mainitaan,​ ettei pyörätien ja jalkakäytän erottelutapaa ole esitetty. Muistutuksessa tuodaan esille,​että noppakiviraita olisi parempi erottelutapa kuin pelkkä maaliviiva. Muistutuksessa ehdotetaan punaisen asfaltin käyttämistä pyörätien puolella. Muistutuksessa sanotaan, että kortteliin 2401 saapuminen polkupyörällä olisi unohtunut suunnitelmasta, sillä pyörätie sijaitsee ainoastaan kadun koillispuolella.

Vastine: Nopeusrajoitukset on esitetty liikenteenohjaussuunnitelmassa. Liikenteenohjaussuunnitelma on ollut nähtävilläolon oheismateriaalina, eikä siitä ole mahdollista jättää muistutusta. Asemapiirustustusta on korjattu merkitsemällä jalankulun ja pyöräilyn erottelu ja leveydet. Erottelu toteutetaan maaliviivalla. Pyöräteille ei osoiteta punaista asfalttia kustannus-​ ja saatavuussyistä. Pyöräilyn pääreitti on esitetty Stålhanentien koillispuolelle ja sieltä edelleen Lampurinraitille. Pyöräilijät ohjataan korttelista 2401 Stålhanen pyörätielle paalulla 120 sijaitsevan suojatien kautta.

Nähtävilläoloajan jälkeen katusuunnitelmaehdotusta on päivitetty erottamalla jalankulku ja pyöräily toisistaan, muutettu tonttiliittymiä korttelin 2401 osalta sekä pyöräilijän ylityspaikan sijaintia. Lisäksi liittymäalueen kiveystä on päivitetty ja korjattu taustalle viimeisin asemakaava. Myös hulevesiviemäröintiä on päivitetty ja lisätty suojatiemerkinnät pyörätien ylityskohdalle.

Stålhanentien katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6008-220-2B, -3B ja -11A on päätöksen liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Stålhanentien kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa (alv. 0%), joista vesihuollon (sis. hulevesi) osuus on noin 115 000 euroa (alv. 0 %).

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2024-2026.

Päätös

Päätän hyväksyä Stålhanentien katusuunnitelmaehdotuksen piir.nro 6008-220-2B, -3B ja -11A sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6008-340-1A.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka