§ 20 Soolokatu välillä Halkiantie - kunnan raja, katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-1791

Päätöspäivämäärä

2.2.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelma ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

Kuvaus

Tehty tekninen korjaus korjaamalla piir.nro 6020-220-1A piirustuksen mittakaava oikein nimiön mukaiseksi.

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 14. kaupunginosassa, Pietilä.

Katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6020-220-1, -4 ja -5 koskee voimassa olevan asemakaavan mukaista Soolokadun katualuetta Halkientien risteysalueesta kunnan rajalle saakka. Alue on nykyisellään rakentumatonta. Katusuunnitelmaehdotus on jatkoa nykyiselle, jo rakennetulle Soolokadun osuudelle.

Katusuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Ajantasa-asemakaavakartta on päätöksen liitteenä.

Katusuunnitelmaehdotuksessa Soolokatu välillä Halkiantie-kunnanraja on esitetty 7,0 metriä leveänä. Kadun länsireunaan on esitetty toteutettavaksi 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Soolokadun ylitse on esitetty toteutettavaksi kaksi suojatiesaareketta. Ajoradan ja yhdistetyn jalankulku ja pyöräilyväylän päällysteeksi on esitetty asfalttia. Ajoradan ja yhdistetyn jalankulku ja pyöräilyväylän väliin on esitetty välikaista. Välikaista ja vierialueet on esitetty istutettavaksi niittykasvillisuudella.

Soolokadun ajorata on esitetty kaksisuuntaisesti sivukaltevana. Kuivatus on esitetty järjestettäväksi pääosin ajoradan vierustan avo-ojiin. Noin paaluvälille 70-175 on esitetty hulevesiviemäröinti, jotta kadun vieriojasta ei tule liian syvä. Alueen hulevedet ohjautuvat Halkiantien nykyiseen hulevesiverkostoon ja sitä kautta Menopuiston kautta Svengipuiston hulevesialtaaseen.

Nykyinen maanpinta vaihtelee suunnittelualueella +66.84...+70.11 välillä. Katusuunnitelmaehdotuksessa tasaus noudattelee pääasiassa nykyistä maanpintaa. Suunnittelualueen alkupäässä plv 0-50 on esitetty leikkausta, kun taas plv 200-290 on esitetty täyttöjä.

Soolokatu on esitetty valaistuna.

Soolokadulle on esitetty 50 km/h nopeusrajoitus.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Soolokadun katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6020-220-1, -4 ja -5 on ollut julkisesti nähtävillä 4. - 17.10.2023 välisenä aikana.

Katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty yksi (1) muistutus nähtävilläoloaikana.

Muistutuksessa 1 on huomioitu, että katusuunnitelmaehdotuksessa Soolokadun ylittävät suojatiet on merkitty toteutettavaksi madalletuin reunatuin. Muistutuksessa todetaan, että liikenteen sujuvoittamiseksi tasoerot tulisi poistaa. Lisäksi huomioidaan, että liian jyrkässä kulmassa oleva reunatuki voi viedä niin polkupyörällä liikkuvalta kuin pyörätuolilla tms. liikkuvalta huomion pois liikennetilanteesta kadun rakenteeseen. Muistutuksessa pidetään tärkeänä, että suojatien ylityksissä ei ole yhtään tasoeroa.
Muilta osin muistutus ei koske Soolokadun katusuunnitelmaehdotusta.

Vastine: Soolokadun katusuunnitelmaehdotusta on päivitetty nähtävillä oloajan jälkeen muuttamalla madallettu reunakivi viisteellisesti asennettavaksi reunakiveksi.

Nähtävilläoloajan jälkeen Soolokadun katusuunnitelmaehdotusta piir.nro 6020-220-1 on päivitetty poistamalla plv 0-29 kadun itäreunasta reunakivi sekä muutettu madallettu reunakivi viisteellisesti asennettavaksi reunakiveksi. Lisäksi tyyppipoikkileikkauspiirustusta piir.nro 6020-220-5 on päivitetty laatimalla tyyppipoikkileikkaus saarekkeen kohdalta sekä lisätty Carunan kaapelivaraukset.

Katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6020-220-1A, -4 ja -5A ovat päätöksen liitteinä.

Taloudelliset vaikutukset

Soolokadun välillä Halkiantie - kunnanraja kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat noin 580 000 € (alv. 0 %), joista kadun rakentamiskustannukset ovat noin 380 000 € (alv. 0 %) ja vesihuollon (sis.hulevesi) noin 200 000 € (alv. 0 %).

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2023-2024.

Päätös

Päätän hyväksyä Soolokadun välillä Halkiantie - kunnan raja katusuunnitelmaehdotuksen piir.nro 6020-220-1A, -4 ja -5A sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6020-340-1.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka