§ 3 Sipoontien ja Lupiinipolun risteysalue, katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2024-282

Päätöspäivämäärä

22.3.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, ​jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista,​ niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

 

Kuvaus

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään kaupungin Kyrölän (4.) ja Kinnarin (5.) kaupunginosissa. Katusuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Ajantasa-​asemakaavakartta on päätöksen liitteenä.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa ajoneuvoliikenteen toimivuus huomioiden liikennevalojen toiminta, säilyttää palvelut, joille on tunnistettu tarvetta; sekä löytää kustannustehokas suunnitteluratkaisu kohteeseen.

Sipoontie on asfalttipintainen vilkasliikenteinen pääkatu. Sipoontie liittyy suunnittelukohteen välittömässä läheisyydessä Pohjoisväylään, joka on valtion tieverkkoa. Lupiinipolku on suunnittelukohteen kohdalla jalankulku- ja pyöräilyväylä ja jatkuu Lupiinikatuna etelässä. Sipoontien katualueen leveys vaihtelee 18,00-21,00 metrin välillä ja Lupiinipolun katualueen leveys on 7,00 metriä.  Suunnittelukohde sijaitsee rakennetussa kaupunkiympäristössä. Liikennemäärät Sipoontiellä suojatien kohdalla on keskimäärin vuorokaudessa 8000 ajoneuvoa ja 100 suojatien ylittäjää. 

Suunnitelmassa esitetään suojatien siirtoa 10 metriä länteen päin, jolloin 30 metrin minimisuositusetäisyys täyttyy. Suunnitelmassa esitetään myös nykyisen pohjoispuolen linja-autopysäkin siirtoa 30 metriä länteen päin ja eteläisen pysäkin poistoa. Kasvillisuutta esitetään poistettavaksi suunnittelukohteen katualueen rajoilla, sillä koko katualue tarvitaan käyttöön.

Sipoontien ajoradan leveys nykytilanteessa vaihtelee ja on pääsääntöisesti 7,00 metriä. Suunnitelmassa esitettyjen ajokaistojen leveydet vaihtelevat 2,75–3,75 m välillä. Sipoontien eteläreunaan esitetään toteutettavaksi ajoratamaalauksella toteutettu 0,75 m leveä piennar. Pohjoispuolella ajorata rajautuu viherkaistaan.

Linja-autopysäkin ratkaisuksi suunnitelmassa esitetään osittaista ajoratapysäkkiä. Toinen ajoneuvo pystyy ohittamaan pysäkin, vaikka siinä olisi linja-auto. Pysäkkisyvennyksen leveydeksi esitetään 3,00 metriä ja ajokaistan leveydeksi pysäkin kohdalla 2,75 m. 

Suojatiesaareke esitetään toteuttavaksi 2,50 m leveänä ja ajokaistat 4,00–4,50 metriä leveänä saarekkeen kohdalla. Ennen liikennevaloja suoraan ja kääntyvien kaistat esitetään toteutettavaksi 3,50–4,00 metriä leveinä.

Lupiinipolun yhdistetty pyörä- ja jalankulkuväylä esitetään toteuttavaksi 2,25–3,00 metriä leveänä. Ajoradat ja jalkakäytävät esitetään päällystettävän asfaltilla. Reunatukien materiaaliksi esitetään betonikiveä. Kapeat välialueet ja hoidollisesti vaikeat pienet alueet esitetään kivettäviksi betonikivillä. Katujen reuna- ja välialueet esitetään kylvettävän niityksi. Pohjoisosan nykyistä ajojohdetta esitetään jatkettavaksi noin 10 metriä.

Katusuunnitelmaehdotuksessa ehdotettu tasaus noudattelee kadun nykyistä korkeusasemaa.  Suunnittelukohteen hulevedet kuivatetaan uusien hulevesikaivojen kautta hulevesiviemäriin. Reunatuettomilla ajoradan osilla hulevedet ohjataan nykyiseen ojaverkostoon. Uuden jalkakäytävän ja pyörätien alitse kadun sivuoja kulkee rumpuputkessa.

Katusuunnitelmaehdotuksessa ehdotetaan, että suojatie valaistaan uudella kaksivartisella pylväsvalaisimella. Yhtä nykyistä valaisinta siirretään muutama metri.

Katusuunnitelmaehdotuksessa ehdotetut ratkaisut täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo​​

Sipoontien ja Lupiinipolun risteysalueen katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6033-220-1 on ollut julkisesti nähtävillä 16.2. – 1.3.2024 välisenä aikana.

Katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty yksi (1) muistutus nähtävilläoloaikana.

Muistutuksessa 1 vastustetaan suunnitelmaa poistaa kuusiaita tontilta. Muistuksessa perustellaan, että kuusiaita toimii näköesteenä ja meluvallina Pohjoisväylän ja Sipoontien risteyksestä tulevaan meteliin. Muistutuksessa kerrotaan, että päätöksestä aiotaan valittaa.

Vastine muistutukseen 1:

Kaupunki tarvitsee Sipoontien ja Lupiinipolun koko katualueen käyttöönsä. Alueen käyttöä rajoittaa tällä hetkellä rajalle istutettu kuusiaita, jonka oksat ulottuvat katualueelle 1,00–3,00 metriä katualueelle. Koilliskulmassa kuusiaita on istutettu kokonaan katualueelle. Kaupungin voimassa olevan rakennusjärjestyksen § 18 Aidat ja aidanteet mukaan kadun vastainen aita on rakennettava kokonaan tontille. Rakennusjärjestys sanoo myös, ettei aidasta tai istutuksista saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa ja puhtaanapidolle, eivätkä ne saa rajoittaa näkyvyyttä liikennettä vaarantavasti.

Suunnitelman toteuttamiseksi korkeaksi kasvanut kuusiaita täytyy poistaa suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavassa laajuudessa. Kiinteistönomistajan on mahdollista rakentaa tai istuttaa uusi näkösuoja, joka huomioi kaupungin rakennusjärjestyksen § 18 ohjeistukset.

Taloudelliset vaikutukset

Sipoontien ja Lupiinipolun risteysalueen rakentamiskustannukset ovat noin 95 000 euroa (alv. 0 %).

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuodelle 2024.

Päätös

Päätän hyväksyä Sipoontie - Lupiinipolku katusunnitelmaehdotuksen piir.nro 6033-220-1 sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6033-340-1.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Järvenpää