§ 4 Lepolanväylä välillä Siltavahdinkatu - Aallottarenpolku, katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2023-1745

Päätöspäivämäärä

22.3.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan suunnittelupäällikkö päättää katusuunnitelmista, niihin liittyvistä liikenteenohjaussuunnitelmista ja muiden yleisten alueiden suunnitelmista sekä niiden muutoksista (MRL 85 §).

Kuvaus

Katusuunnitelmaehdotuksen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Järvenpään 21. kaupunginosassa, Ristinummi.

Katusuunnitelmaehdotus koskee Lepolanväylä -nimistä katualuetta välillä Siltavahdinkatu - Aallottarenpolku. Alue rajautuu pohjoisessa Siltavahdinkadun liittymäalueeseen, idässä Helsinki - Riihimäki päärataan, lännessä Ainolan nurmikenttään ja etelässä peltoalueeseen. Suunnittelualue on nykyisellään lähes rakentumatonta aluetta. Kyseiselle suunnittelualueelle on siiretty v. 2021-2022, tilapäisesti rata-alueella, radansuuntaisesti kulkenut jkpp -raittiyhteys, joka ei voinut enää jäädä rata-alueelle lisäraidehankkeen vuoksi. 

Katusuunnitelmaehdotuksen kanssa samaan aikaan on laadinnassa ollut Väyläviraston toimesta Pasila-Riihimäki pääratahankkeen vaiheen 2 suunnitelma, jonka kanssa laadittu katusuunnitelmaehdotus on yhteensovitettu.

Katusuunnitelmaehdotus mahdollistaa Lepolanväylän nimisen kadun ja jkpp raittiyhteyksien jatkumisen etelän suuntaan, maankäyttösuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Katusuunnitelmaehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Ajantasa-asemakaavakartta on päätöksen liitteenä. Katualueen leveys vaihtelee 35,0..41,0 metrin välillä.

Katusuunnitelmaehdotuksessa Lepolanväylän ajorata esitetään 7,0 metriä leveänä ja kaksipuolisesti sivukaltevana. Lepolanväylän tasaus on esitetty nousevaksi nykyisestä maanpinnasta 1,3..2,5 metriä.

Ajoradan viereen, länsipuolelle esitetään reunakivellä sekä erotuskaistalla erotettua 4,5 metriä leveätä jalankulku- ja pyörätietä. Pyörätien leveydeksi on esitetty 2,5 metriä ja jalankulun 2,0 metriä. Jalankulku ja pyörätie esitetään erotettavaksi maaliviivalla. Erotuskaistan leveys vaihtelee 0,8..3,5 metrin välillä.

Lepolanväylälle esitetään rakennettavaksi silta (alikulkukäytävä). Sillan leveydeksi esitetään 13,5 metriä ja alikulkukorkeudeksi vähintään 3,2 metriä.

Lepolanväylän katualueen länsipuolelle esitetään 4,5 metriä leveä toinen jalankulku- ja pyörätie, joka johtaa radan ja Lepolanväylän alle rakennettavaan alikulkukäytävään ja sitä kautta radan itäpuolelle. Jalankulku esitetään 2,0 metriä ja pyörätie 2,5 metriä leveänä. Alikulkuun johtavan raitin tasaus esitetään laskevan nykyisestä maanpinnasta noin 3,3 metriä saavuttaakseen radan alle rakennettavan alituksen.

Lepolanväylälle esitetään linja-auton pysäkkisyvennystä Siltavahdinkadun liittymän läheisyyteen. Pysäkkisyvennyksen sekä odotustilan leveyksiksi esitetään 3,0 metriä. Odotustilaan esitetään pysäkkikatos-varausta sekä asennettavaksi penkki ja roska-astia.

Kadun ylittävät suojatieyhteydet esitetään toteutettavaksi suojatiesaarekkein.

Kadun ja raittien rakenteet kuivatetaan salaojin ja johdetaan rakennettavaan hulevesiviemäriin. Katualueen pohjoisosan hule- ja salaojavedet esitetään johdettavan painantein ja hulevesiviemärien kautta katualueen eteläosan reuna-alueelle sijoittuvaan ja muotoiltavaan huleveden viivytyspainanteeseen ja sieltä Aallottarenpolun alitse rakennettuun laskuojaan.

Alikulkuun johtavan raitin yhteyteen esitetään rakennettavaksi hulevesipumppaamo alikulun (sekä Lepolanväylän että radan) kuivana pitämiseksi. Pumppaamon vesien purku esitetään tapahtuvan rakennettavaan hv -verkostoon ja sieltä purkuna eteläosan viivytyspainanteeseen.

Ajorata sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät esitetään päällystettäväksi asfaltilla ja reunatuen materiaaliksi esitetään luonnonkiveä. Erotuskaistan ja suojatiesaarekkeiden pintamateriaaliksi esitetään kapeissa tiloissa betonikiveä.

Alikulkuun johtavan raitin molemmin puoliset maaluiskat esitetään rakennettavan osakseen tukimuurirakentein tilatarpeiden sekä korkean pohjaveden pinnan vuoksi. Tukimuuri esitetään rakennettavaksi betonista, jonka pinta maalataan vaaleansävyiseksi. Maalattavan betonisen tukimuurin seinämän alareunaan esitetään asennettavaksi luonnokivestä reunakivilinjaa sekä noppakiviä (kunnossapidollinen tilatarve ja suojaus). Betonirakenteissa sekä pintamateriaaleissa pyritään yhteneväiseen ilmeeseen radan alikulkukäytävän tulevan visuaalisen ilmeen kanssa.

Alueen reuna- ja leveämmille erotus- ja välialueille esitetään istutettavaksi lehtipuita, matalia havu- ja lehtipensaita sekä köynnös-, perenna- ja niittykasvillisuutta.

Katualueen ja Ainolan nurmikentän (pallokenttä) rajan läheisyyteen esitetään verkkoaitaa.

Lepolanväylän sillan ylitysosuudelle esitetään asennettavaksi tie- ja yhdistelmäkaiteet.

Alikulkuun johtavan raitin yhteyteen, alikulun eteläpuolelle esitään pyöräpysäköintiä ja niihin pyörien lukitustelineitä. Pyöräpysäköintialue varustetaan roska-astialla.

Lepolanväylä -katu sekä alikulkuun johtavat raittiyhteydet esitetään valaistavaksi.

Katusuunnitelmaehdotus ja nähtävilläolo

Lepolanväylän välillä Siltavahdinkadu - Aallottarenpolku katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6023-220-1,2,3,4 on ollut julkisesti nähtävillä 4. - 17.10.2023 välisenä aikana.

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläolo aikana.

Väylävirastolta on saapunut lausunto, jossa puolletaan katusuunnitelmaehdotusta.

Nähtävillä oloajan jälkeen katusuunnitelmaehdotusta piir.nro 6023-220-4 on päivitetty muuttamalla poikkileikkauksen luiskia ja tukimuurirakenteen korkeutta sekä lisätty Lepolanväylän silta informatiivisena tietona kuvaan. Lisäksi liikenteenohjaussuunnitelmaa 6023-340-1 on päivitetty lisäämällä viittaus merkkien 11, 12, 13 ja 14 kiinnittämisestä.

Katusuunnitelmaehdotus piir.nro 6023-220-1,2,3,4A ja liikenteenohjaussuunnitelma 6023-340-1A ovat päätöksen liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Lepolanväylän välillä Siltavahdinkatu - Aallottarenpolku kunnallistekniikan alustavat rakentamiskustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Kohteen rakentaminen on ajoitettu kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2027-2035.

Päätös

Päätän hyväksyä Lepolanväylän välillä Siltavahdinkatu - Aallottarenpolku katusuunnitelmaehdotuksen piir.nro 6023-220-1,2,3,4A sekä siihen liittyvän liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro 6023-340-1A.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka