§ 2 Sosiaaliohjaajan vakinaisen viran täyttäminen sosiaalipäivystykseen / Virtanen

Lataa 

JARDno-2018-485

Päätöspäivämäärä

14.2.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen kelpoisuus, eduksi katsottiin monipuolinen osaaminen ja soveltuvuus työtehtävään. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin hakuilmoituksessa mainittuu sosiaaliohjaajan virkaan on sosionomi Jussi Virtanen. Jussi Virtasella on työkokemusta sosiaalipäivystyksestä ja monipuolisen koulutustaustansa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosionomi Jussi VIrtasen Järvenpään kaupungin sosiaaliohjaajan virkaan 5.3.2018 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

 

 

 

 

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse

Organisaatiotieto

HR-palvelut