§ 1 Sosiaaltyöntekijän viran täyttäminen perhesosiaalityöhön

Lataa 

JARDno-2018-2268

Päätöspäivämäärä

5.6.2018

Päätöksen tekijä

Perhetyön päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on ollut sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Eduksi katsottiin kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemuksen ja haastattelun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla Jaana Peltonen on soveltuva ja sopiva Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan. Jaana Peltonen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykäs hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Jaana Peltosen Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 1.6.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja Häyhä, perhetyönpäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut