§ 4 Päätös työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta / Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue ajalle 29.7.2024 - 28.1.2025

Lataa 

JARDno-2024-18

Päätöspäivämäärä

28.6.2024

Päätöksen tekijä

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin Hallintosääntö § 4 (KV 27.5.2024 § 34)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö § 22 (Hyvinvointilautakunta 12.6.2024 § 26)

Talousarvio 2024 ja 2025

Kuvaus

Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluiden yhtenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työttömien kuntalaisten työllistymisen edistäminen. Työllistymistä edistetään mm. työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä kuntalaisia palkkatuettuihin työsuhteisiin Järvenpään kaupungin omiin yksiköihin.

Mikäli työntekijä siirtyy työskentelemään kaupungin ulkopuoliseen sijoituspaikkaan, on kyse edelleen sijoittamisesta. Järvenpään kaupunki toimii silloin edelleen sijoittamisen aikana työntekijän työnantajana ja vastaa palkanmaksusta. Järvenpään kaupunki vastaa työsuhteesta syntyvistä palkkauskustannuksista eikä määrärahaa siirretään erikseen sijoituskohteen käyttöön. Päätöksellä ns. korvamerkitään palkkauskustannuksia vastaava summa työllistettävän henkilön palkkaamista varten.

Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö päättää työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Päätös on harkinnanvarainen. Määrärahojen kohdentamisen ensisijaisena tarkoituksena on edistää pitkäaikaistyöttömän kuntalaisen työllistymistä ja työllistymisedellytyksien lisääntymistä työsuhteen jälkeen.

Työllisyysmäärärahojen käyttö on sidottu työ- ja elinkeinotoimistolta saatavaan palkkatukeen ellei toisin erikseen sovita.  Osaamis- ja työllisyyspalvelut varmistaa työllistettävän henkilön palkkatukioikeuden ennen työsuhteen aloittamista. Työsuhdetta ei saa aloittaa ennen kuin työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt palkkatuesta myönteisen päätöksen.

Päätös

Tällä päätöksellä varataan 14 306 euroa työllisyysmäärärahoja yhden (1) työttömän henkilön työllistämisestä aiheutuneisiin palkkauskustannuksiin ajalle 29.7.2024 - 28.1.2025 seuraavasti:

  • 11 921 euroa ajalle 29.7.-31.12.2024
  • 2 385 euroa ajalle 1.1.-28.1.2025

Henkilö työskentelee Järvenpään kaupungin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Tuki kattaa palkan sivukuluineen. Mahdollisista ylityö-, työvaate- yms. korvauksista vastaa työyksikkö omalla kustannuksellaan.

Työntekijän tulee pitää työsuhteen aikana kertyneet vuosilomansa ehdottomasti työsuhteen aikana. Mikäli lomia jää pitämättä, vastaa työyksikkö omalla kustannuksellaan ylimenevien kustannusten korvaamisesta (lomakorvaus).


Mikäli työntekijän työsuhde päättyy suunniteltua aikaisemmin, päättyy myös oikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön. Työsuhteessa tapahtuvista oleellisista muutoksista tulee ilmoittaa osaamis- ja työllisyyspalveluihin viipymättä. Mahdollisesta jatkorahoituksesta on neuvoteltava viimeistään 6 viikkoa ennen työsuhteen päättymistä.

Allekirjoitus

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen

Organisaatiotieto

Hyvinvoinnin palvelualue