§ 124 Päätös Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen maksamisesta työnantajalle / Suomen LVIS-Huolto Oy

Lataa 

JARDno-2023-1458

Päätöspäivämäärä

15.11.2023

Päätöksen tekijä

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin Hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 15.2.2023)

Talousarvio 2023

Kuvaus

Työnantaja on 4.9.2023 toimittanut kaupungille kesätyöllistämistuen tilityslomakkeen, jolla hän on hakenut kesätyöllistämistukea yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen. Hakemuksen mukaan nuoren työtuntien määrä työsuhteen ajalla oli 486 tuntia.

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen myöntämisen perusteet ovat seuraavat: 

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Tämän lisäksi tukea voivat hakea myös kunnan, valtion tai kirkon /seurakunnan yksiköt sekä kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 14–19-vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Nuori voi aloittaa työsuhteen sinä kalenterivuonna kun hän on 14-vuotias, mutta täyttää saman vuoden aikana 15-vuotta. Nuori voi aloittaa työsuhteen sinä kalenterivuonna kun hän on korkeintaan 19-vuotias, mutta ei täytä vielä 20 vuotta saman kalenterivuoden aikana.

Alle 18-vuotiaan nuoren kyseessä ollen, on työnantajan noudatettava lakia nuorista työntekijöistä (linkki lakiin päätöksen liitteenä). Työnantajan on myös nuoren työntekijän palkatessaan huomioitava STM:n asetus nuorille vaarallisiksi katsotuista työtehtävistä (linkki STM:n materiaalin päätöksen liittenä). Erityisesti huomioitavaa on, että alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

1. Nuoren työsuhde voi toteutua ajalla 1.5.–31.8., työ tulee kuitenkin järjestää siten, ettei se hankaloita nuoren opiskeluja. 

Oppivelvollisuuttaan suorittamassa oleva 14-18v. nuori ei voi aloittaa kesätyösuhdettaan peruskoulun tai muun oppilaitoksen lukuvuoden ollessa käynnissä. Työsuhteen kesätyöpaikkaan voi aloittaa vasta kevätlukukauden päätyttyä ja se tulee päättää ennen koulujen tai oppilaitosten syyslukukauden alkua. Vuonna 2023 nuori voi aloittaa työsuhteensa aikaisintaan 4.6.2023 ja työsuhteen tulee päättyä viimeistään 8.8.2023 mennessä.Tämä koskee v. 2006 ja sen jälkeen syntyneitä nuoria, jotka ovat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko peruskoulussa tai oppivelvollisena II asteen oppilaitoksessa.

2. Kesätyöllistämistukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10.2023 saakka.

3. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä.

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

6. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tuki määräytyy seuraavasti:

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30h - tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60h - tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90h - tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120h - tuen määrä 400 euroa

7. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää korkeintaan kymmenestä (10) nuoresta työnantajaa kohden.

Järvenpään kaupunki on sitoutunut myöntämään jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistukea (kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä päättävän ja oppivelvollisuutensa suorittaneen nuoren. Tukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan.

Hakijan tulee toimittaa tilityslomake viimeistään 31.10.2023 klo. 23.59 mennessä Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluihin osoitteeseen: https://jarvenpaa.epalvelu.fi/services/jarvenpaa/5397/

Tilityslomakkeen liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta ja työtuntilistasta. Tukea ei voida maksaa, mikäli työsopimusta ja työtuntilistaa ei toimiteta tilityslomakkeen mukana.

Asianosaisen katsotaan saanen tästä päätöksestä tiedon kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tästä päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Muutoksenhakuaika tämän jälkeen on 14 päivää. Päätös saa lain voiman vasta, kun muutoksenhakuaika on päättynyt. Tuki voidaan maksa vasta, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi

Päätös

Työnantaja on 4.9.2023 toimittanut kaupungille kesätyöllistämistuen tilityslomakkeen, jolla hän on hakenut kesätyöllistämistukea yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen. Hakemuksen mukaan nuoren työtuntien määrä työsuhteen ajalla oli 486 tuntia.

Päätän

1. hyväksyä tilityshakemuksenne kesätyöllistämistuesta seuraavasti: 

työnantajalle maksetaan yhteensä 400 euroa kesätyöllistämistukea yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen kaupungille toimitetun tilityshakemuksen sekä edellä kuvaus kentässä mainituin kesätyöllistämistuen myöntämisen ehdoin.

2. että kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan. 

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30h - tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60h - tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90h - tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120h - tuen määrä 400 euroa

3. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen.

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän ajanjälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää. Eli aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen.

Allekirjoitus

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen

Organisaatiotieto

Hyvinvoinnin palvelualue