§ 14 Tarjoajan poissulkeminen, käännös- ja tulkkauspalvelut 2020-2022 (ei vielä julkinen, JulkL § 6 ja 7)

JARDno-2019-3015

Päätöspäivämäärä

2.12.2019

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjouksen hylkäämisperusteet

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjouksen hylkäämisperusteet. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja siitä on käytävä ilmi kaikki tarjoajien ja tarjousten arviointia sekä tarjousten vertailua varten tarvittavat tiedot.  Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

Tarjoajaa koskevat poissulkuperusteet

Hankintalain 80 §:ssä on määritelty pakolliset poissulkuperusteet, jolloin hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailutuksesta.  Hankintalain 81 §:ssä säädetään puolestaan niin sanotuista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista, joiden perusteella hankintayksiköllä on mahdollisuus sulkea pois tarjouskilpailutuksesta sellainen tarjoaja, jonka toimituskykyä ei voida pitää luotettavana. Hankintalain mukaiseen poissulkuperusteeseen vetoaminen ei edellytä, että siitä olisi mainittu hankinta-asiakirjoissa.

Toimivalta perustuu voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan asiakkuusjohtajalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 200.000 € (alv 0%).

 

Päätös

Päätän, että Hämeen ammattitulkit suljetaan pois kilpailutuksesta hankintalain 81 §:n mukaisella harkinnanvaraisella poissulkuperusteella.

Allekirjoitus

vapaa-aika- ja osaamispalveluiden johtaja, Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut