§ 1000 Päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta_Hoiva Mehiläinen Oy

Lataa 

JARDno-2017-2152

Päätöspäivämäärä

3.1.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut


Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39).

Päätös

Päätän, että Hoiva Mehiläinen Oy:n yrityksen tiedot päivitetään (entinen Mainio Vire, nykyinen Hoiva Mehiläinen) ja merkitään Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ylläpitämään henkilörekisteriin yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista palveluntuottajan ilmoittamien palvelujen osalta. Yritys ilmoittaa tuottavansa seuraavia sosiaalihuollon palveluja:

  • turvapuhelinpalvelua vanhuksille

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n mukaan muita kuin ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavan palvelutuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Lain 13 §:n nojalla sosiaalihuoltolain 19 §:n 3. momentissa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja koskevat ilmoitukset käsitellään kunnassa.

Hoiva Mehiläinen Oy tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n momentin 3 tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Palvelutuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksissa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Hoiva Mehiläinen Oy:n turvapuhelinpalvelu kuuluu kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palvelutuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittainen sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Allekirjoitus

Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, puolesta kotihoidon päällikkö Tiina Palmu

Organisaatiotieto

Erityisasuminen