§ 2 Toimeksiannon hyväksyminen / Frontia Asianajotoimisto Oy

Lataa 

JARDno-2024-260

Päätöspäivämäärä

28.2.2024

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 18.04.2019 § 10, Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointi 1.5.2019 alkaen, käyttötalousosa A-kohta

Kuvaus

Järvenpään kaupungin ja Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr:n välillä on allekirjoitettu kumppanuussopimus 19.12.2014, jota on täydennetty muutosliitteellä 24.4.2016. Järvenpään kaupunki on lisäksi valtuuston päätöksellä 10.11.2014 § 70 myöntänyt säätiölle takauksen ja kaupunginhallituksen päätöksellä 15.12.2014 § 294 määrittänyt takausprovision. 

Säätiö on puolestaan laittanut vireille kaavahankkeen, jonka yhteydessä on allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus (kaavoitusjohtajan viranhaltijapäätös 9.2.2021 § 1, Puitesopimus kortteliin 809 Sorronrinne 9, JARDno-2021-264). Säätiö ei ole allekirjoittanut maankäyttösopimusta, jonka laatimisesta, sisällöstä ja allekirjoittamisesta kaavoituksen käynnistämissopimuksessa on sovittu.  

Edellä mainittujen asioiden käsittelyn yhteydessä on ilmennyt, etteivät osapuolet ole tulkinneet osapuolten välisiä sopimuksia yhdenmukaisesti. Osapuolten välillä on käyty neuvottelut tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi, jotka eivät kuitenkaan vielä ole johtaneet yhteiseen näkemykseen. 

Edellä kuvatusta johtuen kaupungin on syytä laatia toimeksianto ulkopuolisen asiaa jo tuntevan asiamiehen kanssa asian selvittämiseksi. Frontia Asianajotoimisto Oy on toimittanut kaupungille kaupungin pyynnöstä asian selvittämiseen liittyvän tarjouksen. Tarjouksen mukaan kattohinta asian selvittelylle on 25 000,00 euroa (alv 0%). Kaupungin omien hankintaohjeiden mukaan alle 30 000,00 euron pienhankinnat rekisteröidään, mutta niistä ei tehdä varsinaista hankintapäätöstä. 

Kyseinen toimisto on avustanut kaupunkia asian selvittämisessä jo asian käsittelyn aiemmissa vaiheissa. Päällekkäisten asiaan liittyvien perehtymiskustannusten välttämiseksi asian selvittämistä on perusteltua jatkaa saman toimiston kanssa. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintalain (1397/2016) E-liitteen 8-kohdan mukainen kynnysarvo vastaavissa palveluissa on 300 000,00 euroa. Mahdolliset avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskevat hankinnat jäävät puolestaan hankintalain 9.1 §:n 5-kohdan perusteella kokonaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolella.

Päätös

Päätän antaa Frontia Asianajotoimisto Oy:lle toimeksiannon asian selvittämiseksi osapuolten välillä liitteenä olevan tarjouksen mukaisin ehdoin. 

Allekirjoitus

Sari Forsström, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut