§ 1 Pysäköinnintarkastajan viran määräaikainen täyttäminen

Lataa 

JARDno-2023-194

Päätöspäivämäärä

19.1.2024

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö 49.5 § (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.6.2021 § 53): "Muilta osin palvelualuejohtajat, asiakkuusjohtajat, avainalueen johtajat tai toimintayksiköiden päälliköt valitsevat alaisensa henkilöstön."

Kuvaus

Järvenpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.2.2023 § 42 perustanut kolmannen pysäköinnintarkastajan viran. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304 /2003) 3 §:n mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi vain, mikäli viranhaltija tätä itse pyytää tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Pysäköinnintarkastajan virka on tarkoitus täyttää määräajaksi 1.3.- 30.6.2024. Määräajan peruste on edellä mainitun lain kohdan mukainen virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kyseisellä ajanjaksolla.

Viran kelpoisuusehtona on laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) 12 §:n perusteella tarkastajalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Lisäksi edellytyksenä on AB-ajokortti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain (731 /1999) 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelu määräaikaiseen pysäköinnintarkastan virkaan järjestettiin 18.1.2024. Haastattelijoina toimivat vs. kaupunginlakimies/kunnallinen pysäköinninvalvoja Eveliina Taipale, asiakaspalvelupäällikkö/pysäköinnintarkastajien lähiesihenkilö Satu Hänninen ja vt. hallintojohtaja Laura Rainetoja.

Päätös

Päätän

  1. valita Järvenpään kaupungin pysäköinnintarkastajan virkaan määräajaksi 1.3.-30.6.2024 (henkilötiedot poistettu, kuntalaki 140 §).
  2. että valittu aloittaa viran hoidon sopimuksen mukaan.
  3. että virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen.
  4. että virassa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.
  5. että, työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.

Allekirjoitus

Laura Rainetoja, vt. hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut