§ 3 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Hoitava Group Oy

Lataa 

JARDno-2017-1157

Päätöspäivämäärä

17.10.2017

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 13 §:n mukaan (922/2011) mukaan kunnan toimielin ei anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja koskevista ilmoituksista. Muiden kuin ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 13 §:n nojalla sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § 3 mom tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja koskevat ilmoitukset käsitellään kunnassa.

Aluehallintoviraston kirjeen 8.11.2013 mukaan sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhdessä arvioineet, että henkilökohtainen apu on yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettava palvelu, jota ei merkitä yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin. Koska henkilökohtainen apu -palvelu on kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettava palvelu, ei siihen tule myöskään sovellettavaksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukaisia säännöksiä.

Hoitava Group Oy tuottaa sosiaalihuoltolain 19 §:n momentin 3 tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Yritys täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetuissa laissa ja asetuksissa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Hoitava Group Oy palvelu kuuluu kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 16 §:ssä edellytetty toimintakertomus.

Päätös

Päätän, että Hoitava Group Oy merkitään Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ylläpitämään henkilörekisteriin yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista. Yritys tuottaa kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvaa henkilökohtaista apua korkeintaan kolmelle (3) henkilölle.

Allekirjoitus

Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola

Organisaatiotieto

Järvenpää