Vaalitoimikunta, kokous 21.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Eduskuntavaalit 2023, kotiäänestysten suorittaminen

JARDno-2022-1602

Valmistelija

 • Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 46.3 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin vaalilain 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Vastuu laitosäänestysten suorittamisesta on vaalilain 15.1 §:n 2-kohdan perusteella kaupunginhallituksen nimeämällä vaalitoimikunnalla. Järvenpäässä myös kotiäänestysten suorittamisesta on perinteisesti huolehtinut kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta. Kotiäänestykset on aiemmissa vaaleissa suoritettu vaalitoimikunnan jäsenistä muodostetuin parein. Myös eduskuntavaaleissa 2023 ehdotetaan, että vastuu kotiäänestysten suorittamisesta on ensisijaisesti vaalitoimikunnalla ja kotiäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan jäsenistä muodostetuin parein.

Ehdotus

Vaalitoimikunta päättää

 1. todeta määräaikaan ti 21.3.2023 klo 16.00 mennessä kotiäänestykseen ilmoittautuneet henkilöt.
 2. todeta ne mahdolliset ilmoitukset, jotka ovat saapuneet vasta vaalilain 55 §:ssä asetetun määräajan päättymisen jälkeen ja joita ei voida ottaa huomioon.
 3. että kotiäänestykset suoritetaan pareittain.
 4. sopia kotiäänestykset suorittavat parit.
 5. soittaa kotiäänestykseen ilmoittautuneille.
 6. sopia ilmoittautuneiden kanssa kotiäänestysten ajakohdista vähintään kahden tunnin tarkkuudella.

Päätös

Vaalitoimikunta päätti

 1. todeta, että määräaikaan ti 21.3.2023 klo 16.00 mennessä kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita oli vastaanotettu 49 kappaletta. Lisäksi todettiin, että kaksi äänestäjää oli jättänyt kotiäänestysilmoittautumisen kahdesti, joten kotiäänestykseen ilmoittautuneita henkilöitä oli yhteensä 47. 
 2. todeta, että tiedossa ei ole ilmoituksia, jotka ovat saapuneet vasta vaalilain 55 §:ssä asetetun määräajan päättymisen jälkeen ja joita ei voida ottaa huomioon.
 3. että kotiäänestykset suoritetaan pareittain.
 4. sopia kotiäänestykset suorittavat parit
  1. Emmi Mäkinen ja Sampo Nurmi
  2. Mikko Taavitsainen ja Pirjo Berg
  3. Lassi Markkanen ja Mervi Granqvist
  4. Risto Salovaara ja Helena Toivanen
 5. soittaa kotiäänestykseen ilmoittautuneille ja todeta, että muutamia kotiäänestykseen ilmoittautuneita äänestäjiä on puhelinsoiton lisäksi tavoiteltu tekstiviestillä ja vaalitoimikunta soittaa näille äänestäjille uudestaan kokousta seuraavina päivinä. 
 6. sopia ilmoittautuneiden kanssa kotiäänestysten ajankohdista vähintään kahden tunnin tarkkuudella.