Tarkastuslautakunta, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2018 (lisäpykälä)

Perustelut

 

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 4 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 § 1 mom. mukaan kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittava 3 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on valmis luovutettavaksi tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 20.5.2019.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelmien riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

TULOSLASKELMA

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintakulut (kaupunki ja Järvenpään Vesi -liikelaitos, ulkoiset ja sisäiset) oli 280,7 Me. Summasta on vähennetty valmistus omaan käyttöön -erä sekä KeU-Soten läpilaskutus (74,2 Me). Toimintakulut kasvoivat vuodesta 2017 2,9 % ja korjattu talousarvio ylittyi noin 1,2 Me. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 5,3 %. 

Kaupungin (sis. Järvenpään Vesi) käyttötalousmenoista 100,7 Me muodostuu henkilöstömenoista. Näiden osuus on 35,9 % kaikista menoista (sisäiset erät mukaan lukien). Henkilöstömenot kasvoivat 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluostojen osuus toimintamenoista, KeU-Soten läpilaskutus pois lukien, oli 45,0 % ja ne kasvoivat 5,8 % edellisestä vuodesta. Ostojen lisäystä selittää suurimmalta osin ateriapalvelujen siirtyminen omasta toiminnasta palvelujen ostoksi. Erikoissairaanhoidon osuus palveluostoista oli 50,7 Me (40,1 %).

Toimintatuotot vähennettynä KeU-Soten läpilaskutus -erällä (74,2 Me) olivat 74,7 Me ja ne laskivat -7,6 % pääosin ateriapalvelujen sisäisen laskutuksen jäädessä pois. Toimintatuotot alittivat talousarvion noin 0,1 Me. Ulkoiset toimintatuotot laskivat kokonaisuudessaan -1,9 %. Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ulkoiset toimintatuotot nousivat 1,8 %.

Käyttötalouden toimintakatteen alijäämä oli -206,0 Me ja se toteutui näin ollen noin 1,3 Me talousarviota heikommin toimintamenojen kasvusta ja omaisuuden myyntitavoitteen alituksesta johtuen. Toimintakatteen alijäämän muutos vuoteen 2017 verrattuna oli 7,3 %. Toimintakatteen alijäämän reaalimuutos, kuntien peruspalvelujen hintaindeksiennuste (1,1%) huomioiden oli 6,2 %.

Verorahoitteiset tulot

Järvenpään kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2018 oli 19,75 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,86%. Järvenpään verotulot vuodelta 2018 olivat yhteensä 187,8 Me. Tämä on noin 0,7 Me vähemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,9 Me eli 3,3 %.

Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti ollen 27,4 Me. Muutos vuodesta 2017 oli 8,7 %.

Verorahoitteisten tulojen kokonaisuus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui näin ollen noin 0,7 Me muutettua talousarviota alempana. Muutos vuodesta 2017 oli 3,9 %.

Rahoituserät

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä n. 1,0 Me. Kulut toteutuivat edellisvuotisen tasoisina, mutta rahoitustuottoja kertyi 0,23 Me edellisvuotista enemmän. Kaupungilla oli vuoden lopussa 135,7 Me lainaa, joka rahoitettiin lyhytaikaisella lainalla, josta kertyi nykyisessä markkinatilanteessa tuottoa.

Vuosikate

Kaupungin vuosikate vuonna 2018 on n. 10,2 Me. Vuosikate heikkeni edellisvuotisesta n. 15,9 Me eli -35,4 %. Asukasta kohden vuosikate oli 236 euroa ja edellisenä vuonna 372 euroa.

Poistot

Vuoden aikana kirjattiin poistoja yhteensä 22,5 Me. Poistot toteutuivat noin 4,3 Me talousarviota suurempana, mikä aiheutui purettujen rakennusten alaskirjauksista (4,6 Me). Tunnusluku vuosikate/poistot -% oli 45,5 % (90,0 % vuonna 2017).

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden alijäämä on -12,1 Me. Korjatun talousarvion mukaan tilikausi olisi ollut -6,4 Me alijäämäinen.

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomukseen on kirjattu, että kaupunginhallitus esittää tilikauden alijäämän -12.087.515,23 euroa vähentämistä edellisten tilikausien ylijäämästä.

RAHOITUSLASKELMA

Investoinnit

Rahoituslaskelman mukaiset toteutuneet investoinnit olivat 68,7 Me ja rahoitusosuudet investointeihin 0,6 Me. Nettoinvestoinnit olivat 68,1 Me ja ne kasvoivat 38,9 Me vuodesta 2017. Noususta huolimatta investoinnit alittivat talousarvion 15 Me:lla. Investointimenojen lisääntyminen aiheutuu lähes kokonaan talonrakennusinvestoinneista.
Investointien tulorahoitusaste vuonna 2018 oli 15,0 % (54,3 % vuonna 2017) eli suurin osa investoinneista katettiin lainanottoa lisäämällä. Kaupunki otti nettolainaa vuonna 2018 noin 44,4 Me.

TASE

Kaupungin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 340,4 Me. Taseen loppusumma on kasvoi 3,0 Me edellisen vuoden taseeseen (297,4 Me) verrattuna. 

Lainat

Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 3124 euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 2144 euroa. 

KONSERNITASE

Koko konsernin tasearvo 31.12.2018 oli 550,8 Me. Konsernin lainakanta oli yhteensä 342,8 Me ja asukasta kohden 7.895 euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 41,7 Me vuodesta 2017 emosta johtuen. Konsernin tilikauden alijäämä oli -8,4 Me.

Konsernitaseen muodostamisessa on otettu huomioon tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja kuntayhtymät.

 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

 

 

Järvenpään kaupunginhallituksen päätös 2.4.2019

 

Kaupunginhallitus päätti

1. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

3. oikeuttaa Konsernipalvelut tekemään tasekirjaan tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä

4. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että -12.257.342,45 euron tuloksesta tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 169.827,22 euroa ja vuoden 2018 alijäämä -12.087.515,23 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.

 


Tarkastuslautakunta 6.5.2019 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukseen 6.5.2018 Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT Ilpo Malinen on antanut 29.4.2019 päiväämänsä tilintarkastusraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018.

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää

 

 • että asia otetaan hallintosäännön 117 §:n mukaisesti käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella lisasiana

 

 • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto

 

 • esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 

 • vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja

 

 • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018

 

 

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti

 

 • että asia otetaan hallintosäännön 117 §:n mukaisesti käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella lisasiana

 

 • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto

 

 • esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 

 • vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja

 

 • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018