Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaupungin tilinpäätös 2017 (lisäpykälä)

JARDno-2018-1056

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Talousjaosto käsitteli valmistelutilannetta kokouksessaan 15.2. ja seuraava käsittely on 22.3. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3. ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 21.5.

Liitteenä on yhteenveto vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola esitteli asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi yhteenvedon vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 4 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 § 1 mom. mukaan kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittava 3 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on valmis luovutettavaksi tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 21.5.2018.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan koserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

 

TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnalisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonserninssa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

TULOSLASKELMA

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintakulut (kaupunki ja Järvenpään Vesi -liikelaitos, ulkoiset ja sisäiset), joista on vähennetty valmistus omaan käyttöön -erä, oli 272,9 Me. Toimintakulujen muutos vuodesta 2016 oli 2,9 % ja korjattu talousarvio alittui noin 1,2 Me. Ulkoiset toimintakulut laskivat 1,4 %.

Kaupungin (sis. Järvenpään Vesi) käyttötalousmenoista 99,7 Me muodostuu henkilöstömenoista. Näiden osuus on 36,5 % kaikista menoista (sisäiset erät mukaan lukien). Henkilöstömenot laskivat 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluostojen osuus toimintamenoista on 43,8 % ja ne kasvoivat 1,1 % vuodesta 2016. Erikoissairaanhoidon osuus palvelustoista oli 46,8 Me  (39,2 %).

Toimintatuotot olivat 80,9 Me ja ne kasvoivat 12,1 %. Toimintatuotot alittivat talousarvion noin 2,6 Me, koska omaisuuden myynti siirtyi joiltakin osin vuodelle 2018. Ulkoiset toimintatuotot laskivat 4,0 % ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja 9,2 %.

Käyttötalouden toimintakatteen alijäämä oli -192,0 Me ja se toteutui näin ollen kokonaisuudessaan n. 1,4 Me talousarviota heikommin omaisuuden myynnistä johtuen. Toimintakatteen alijäämän muutos vuoteen 2016 verrattuna oli -0,6 %. Toimintakatteen alijäämän reaalimuutos oli 1,5 % (vähennetty kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (ennuste) -2,1 %).

Tausta-aineistossa on yhteenveto vuoden 2017 toteutumasta ja selityksen poikkeamista.

 

Verorahoitteiset tulot

Verotulot

Järvenpään kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 19,75 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,90 %.

Järvenpään verotulot vuodelta 2017 olivat yhteensä 181,9 Me. Tämä on noin 0,3 Me enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,4 Me eli 0,2 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksiin oli muutetussa talousarviossa budjetoitu 25,2 Me. Valtionosuudet toteutuivat korjatun talousarvion mukaisesti. Muutos vuodesta 2016 oli -7,2 %.

 

Verorahoitteisten tulojen kokonaisuus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui näin ollen noin 0,3 Me muutettua talousarviota parempana. Muutos vuodesta 2016 oli -0,7 %.

 

Rahoituserät

Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat yhteensä n. 0,25 Me. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -20,9 %. Kaupungilla oli vuoden lopussa lainaa 91,3 Me.

 

Vuosikate

Vuodelta 2017 kaupungin vuosikate oli n. 15,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli n. 16,1 Me (muutos -1,5 %). Vuosikate asukasta kohden oli 372 euroa ja edellisenä vuonna 388 euroa.

 

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 17,6 Me eli noin 0,2 Me talousarviota suuremmat. Tunnusluku vuosikate / poistot, % oli 90,0 % (99,9 % vuonna 2016).

 

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä on 0,3 Me. Korjatun talousarvion mukaan tilikause olisi ollut 1,2 Me alijäämäinen.

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Toimintakertomukseen on kirjattu, että kaupunginhallitus esittää tilikauden ylijäämän 305.720,46 euroa lisäämistä edellisten tilikausien ylijäämään.

 

RAHOITUSLASKELMA

Investoinnit

Rahoituslaskelman mukaiset toteutuneet investoinnit olivat 29,6 Me ja rahoitusosuudet 0,4 Me. Nettoinvestoinnit olivat 29,2 Me ja ne kasvoivat 6,4 Me vuodesta 2016. Investointien tulorahoitusaste vuonna 2017 oli 54,3 % (70,5 % vuonna 2016).

 

TASE

Kaupungin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 297,4 Me. Taseen loppusumma on suurentunut 9,5 Me edellisen vuoden taseeseen (287,9 Me) verrattuna.

 

Lainat

Kaupunki otti nettolainaa vuonna 2017 noin 11,8 Me. Lainamäärä asuakasta kohden oli 2.143 euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 1.914 euroa.

 

KONSERNITASE

Koko konsernin tasearvo 31.12.2017 oli 509,0 Me. Konsernin lainakanta oli yhteensä 301,1 Me ja asukasta kohden 7.071 euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 19,6 Me vuodesta 2016. Konsernin tilikauden alijäämä oli 7,9 Me.

Konsernitaseen muodostamisessa on otettu huomioon tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja kuntayhtymät.

 

Vuoden 2017 tilinpäätöskirja jaetaan erillisenä kokouksessa.

Liitemateriaali jaetaan kaupunginhallituksen käsittelyn lisäksi tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajille sekä ao. viranhaltijoille.

Talousjaosto on käsitellyt tilinpäätöksen valmistelutilannetta kokouksissaan helmi- ja maaliskuussa.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • allekirjoittaa tilinpäätöksen
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
 • oikeuttaa Konsernipalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia
 • esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että tilikauden -1.887.114,41 euron tuloksesta tuloutetaan valmistuneiden hankkeiden poistoeroa 192.834,87 euroa, puretaan vapaaehtoista varausta 2.000.000 euroa ja vuoden 2017 ylijäämä 305.720,46 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokoukseen 3.5.2018 Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT Ilpo Malinen on antanut 2.5.2018 päiväämänsä tilintarkastusraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017.

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää

 • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto

 

 • esittää kaupunginvaltuustolle, että 
  • vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja
  • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti, että voidaan ottaa asia käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella lisasiana.

Kaupungin tilintarkastaja Ilpo Malinen piti tilinpäätöksestä asiaesittelyn.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)