Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hallintosäännön kokonaisuudistus 2020

JARDno-2020-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen ja henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Hallintosäännön 12 §:n täydentäminen

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on siirretty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata vastata Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja kaupungin välisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksesta ja siihen liittyvästä omistajaohjauksesta. Kaupunginhallituksen tehtäviä on tarpeen täydentää siten, että kaupunginhallitus vastaa kaupungin tasolla myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista.

Tämä tehtävämääritys on tarpeen lisätä hallintosäännön 12 §:ään. Tehtävän henkilöresurssia on tämän vuoksi tarkoituksenmukaista siirtää konsernipalveluihin. Asiassa on kuultu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajaa.

Hallintosäännön 19 ja 20 §:ien muuttaminen

Tällä hetkellä vastuu hyvinvointipalveluiden järjestämisestä jakaantuu opetus- ja kasvatuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle. Palveluiden käyttäjän näkökulmasta on tarkoituksenmukaista keskittää vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lautakunnissa asukkaan elinkaaren mukaisesti.  

Tämän vuoksi esitetään, että vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista määrittyisi lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisuuteen ja aikuisten osalta hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.  

Tämän järjestelyn toteuttaminen edellyttää muutosta hallintosäännön 19 ja 20 §:iin, joissa määritellään näiden lautakuntien tehtävät. 

Ehdotetut muutokset hallintosäännön §:iin 12, 19 ja 20 ilmenevät liitteestä.

Toimivalta

Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Lautakuntien välisistä tehtävämuutoksista päättää siten kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta. Lautakunta puolestaan päättää hallintosäännön 41 §:n mukaan palvelualueiden jakautumisesta avainalueisiin ja palvelualuejohtaja avainalueiden jakautumisesta toimintayksiköihin. Hallintosäännön 50 §:n mukaan henkilön siirtämisestä palvelualueiden välillä päättää henkilöstöjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1.  päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät muutokset hallintosäännön 12, 19 ja 20 §:iin

2. päättää, että muutokset tulevat voimaan 1.6.2020 lukien ja

3. pyytää opetus- ja kasvatuslautakuntaa ja hyvinvointilautakuntaa tekemään hallintosäännöstä johtuvat muutokset organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeviin sääntöihinsä.

 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa hallintosäännön 19 §:n ensimmäisen momentin toisen lauseen kuulumaan seuraavasti:

"Lautakunta edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä lasten, nuorten ja  lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä."

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Järvenpään kaupungin uuden kuntalain mukainen hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.5.2017 § 39. Hallintosääntöön on tämän jälkeen tehty vain välttämättömiä korjauksia, jotka ovat liittyneet muun ohella sosiaali- ja terveystoimen järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämiseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lukuisat yksittäiset muutokset ovat johtaneet siihen, että hallintosääntö yhdessä muiden ohjausdokumenttien kanssa on vaikeasti hallittava kokonaisuus. 

Järvenpään kaupungin strategiakortin O3 mukaan Järvenpään kaupunki on työnantajana rohkea uudistaja ja edelläkävijä. Kaupungin organisaatio, prosessit, toimintamallit ja päätöksenteon rakenteet tukevat itseohjautuvuuden toteutumista ja valmentavaa johtamista. Organisaatio on muutoskyvykäs ja joustava. Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työyksiköillä ja tiimeillä on mahdollisuus valita sopivimmat toimintamallit päästäkseen määritettyihin tavoitteisiin. Yhdeksi strategiakortin mukaisen päämäärän tavoittamisen keinoksi on tunnistettu hallintosäännön uudistaminen siten, että itseohjautuvuus on mahdollista. Uusi strateginen tavoite edellyttää myös ohjausdokumenttien tarkastelua.  

Ohjausdokumenteista hallintosäännön tulisi olla asiakirja, joka kestää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Alemmantasoisten dokumenttien muuttaminen voi tapahtua joustavammin.  

Luottamushenkilöorganisaatiota ja toimielinrakennetta ei tarkastella virkatyönä tämän valmistelun yhteydessä. 

Hallintosäännön kokonaisuudistuksen onnistumisen edellytyksenä on, että se toteutetaan yhteistyössä palvelualueiden ja luottamushenkilöiden kanssa.  

Puheenjohtajien jaosto on hallintosäännön 15 §:n mukaan toimielin, joka huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Koska hallintosäännön kokonaisuudistuksessa 2020 on kyse on edellä tarkoitetusta puheenjohtajien jaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, päättää puheenjohtajien jaosto valmistelun käynnistämisestä ja valmisteluperiaatteista. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää:

 1. käynnistää hallintosäännön kokonaisuudistuksen valmistelun
 2. hyväksyä edellä selostustekstissä todetut periaatteet hallintosääntövalmistelun perusteeksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja Iiris Laukkanen selostin hallintosäännön kokonaisuudistusta. 

 

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 24

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

 1. päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät muutokset hallintosäännön 12, 19 ja 20 §:iin
 2. päättää, että muutokset tulevat voimaan 1.6.2020 lukien ja
 3. pyytää opetus- ja kasvatuslautakuntaa ja hyvinvointilautakuntaa tekemään hallintosäännöstä johtuvat muutokset organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeviin sääntöihinsä.

 

Käsittely

Valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti Willem van Schevikhovenin kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Valtuutettu Tiia Lintula tiedusteli, ovatko pykälät 5 ja 6 toisistaan riippuvaisia, eli voidaanko § 6 hyväksyä vaikka § 5 palautettiin valmisteluun. Hallintojohtaja totesi, etteivät asiat ole toisistaan riippuvaisia.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 28 EI-ääntä, 1 Tyhjää palauttaa asia valmisteluun.

Äänestystulokset

 • Jaa 22 kpl 43%

  Seppo Heino, Henry Berg, Markku Tenhunen, Kristiina Vainikka, Kaisa Saarikorpi, Arto Luukkanen, Hanna Graeffe, Jenni Marttinen, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Mikko Päivinen, Olli Kamunen, Pepe Makkonen, Mikko Vesterinen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Peter Osipow, Minna-Maria Solanterä, Mikko Taavitsainen, Heini Liimatainen, Tarja Edry, Arvi Kekäläinen

 • Ei 28 kpl 55%

  Pekka Heikkinen, Kaija Tuuri, Petri Graeffe, Mikko Laakkonen, Pirjo Komulainen, Pekka Luuk, Ulla-Mari Karhu, Lassi Markkanen, Emmi Mäkinen, Jarno Hautamäki, Timo Ijäs, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Kaarina Wilskman, Liisa Majanen, Eemeli Peltonen, Rita Kostama, Tuomas Raejärvi, Petri Ovaska, Satu Tuominen, Pekka Heikkilä, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Antti Heikkilä, Heli Anttila, Sanna-Maria Riikonen, Marko Larjanne, Peter Hagman

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Mimmi Launiala

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

KH 3.2.2020 § 24

KV 24.2.2020 § 6

Valmistelijat

hallintojohtaja Iiris Laukkanen, henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 § 24 päättänyt palauttaa valmisteluun ehdotuksen hallintosääntömuutokseksi, jolla tavoiteltiin kaupunginhallituksen roolin vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnissa (12 §) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuiden keskittämistä asukkaan elinkaaren mukaisesti siten, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta asiasta vastaa opetus- ja kasvatuslautakunta ja aikuisten osalta hyvinvointilautakunta. 

Helmikuussa 2020 ehdotettu järjestely olisi merkinnyt käytännössä lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintayksiköiden siirtämistä hyvinvoinnin palvelualueelta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle. Tämä olisi vaikuttanut myös lautakuntien väliseen työn- ja vastuunjakoon. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen valtakunnallista uudistusta ja maakuntien perustamista tarkoittava lainsäädäntötyö on edennyt ehdotetun hallintosääntömuutoksen jälkeen lausuntovaiheeseen. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan muun ohella opiskeluhuollon palveluiden siirtämistä perustettaville maakunnille. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista välttää muutoksia lautakuntien välisessä työn- ja vastuunjaossa, kun koko valtakunnallinen ratkaisu kuntien ja maakuntien välisestä työnjaosta on vasta lausuntokierroksella.  

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa Keski-Uudenmaan sosiaali ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ja kaupungin välisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksesta ja siihen liittyvästä omistajaohjauksesta. Tältä osin kaupunginhallituksen tehtävät sivuavat hyvinvointilautakunnan tehtävää. Hallintosäännön 20 §:n mukaan hyvinvointilautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää ja muun ohella huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista, hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, sekä työllisyys- ja kotouttamispalveluista ja päättää näihin liittyvistä asioista.

Kaupunginhallituksen vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnissa voidaan toteuttaa myös olemassaolevassa rakenteessa. Tätä toteutetaan verkostomaisesti muun muassa toimintaa kaupunginvaltuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman avulla ohjaten.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan virkatehtäviiin kuuluvat jo sekä kaupunkitasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnan ja talouden ohjaus ja valvonta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja raportoi tehtävästään avainaluejohtajana hyvinvoinnin palvelualueen johtajalle ja tätä kautta hyvinvointilautakunnalle ja asiantuntijaroolissa operatiivisesti kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle kaupunkitasoisen hyvinvointityön ja konserniohjauksen osalta. Tältä osin aiemman ehdotuksen tavoitteet voidaan toteuttaa nykyisessä rakenteessa operatiivisen johtamisen keinoin. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä selostustekstissä esitetyn tiedoksi ja toteaa ettei kaupunginvaltuuston 24.2.2020 § 6 palauttaman asian valmistelua jatketa, vaan opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtajan tai -johtajien rekrytointi voidaan hoitaa ilman hallintosääntöön tehtäviä muutoksia.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
 • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 84 § 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain 84 § 4 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 60 §:n mukaan hallintojohtaja on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkoituksenmukaista on, että sidonnaisuusilmoitusten käsittelyyn liittyvät tekniset toimenpiteet suoritetaan viranhaltijaorganisaatiossa. Rekisterinpitäjyyttä koskevaa hallintosäännön määräystä on kuitenkin syytä arvioida uudelleen Kuntaliiton ohjeistuksen perusteella. Kuntaliitto on antanut ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kunnassa. Ohjeessa pidetään tarkoituksenmukaisena, että sidonnaisuusrekisterin pitäjäksi kunnassa määritetään tarkastuslautakunta (Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, Helsinki 2017, s. 11). Edellä todetuin perustein tarkastuslautakunta esittänee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 60 §:n kappale 2 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: "Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä." Kuntalain 121 §:n 2 momentin kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun ohella valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 60 §:n 2 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä."

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.