Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

JARDno-2017-1408

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Käsittely:

Todettiin tähän saakka saadut sidonnaisuusilmoitukset. Niille, jotka eivät ole vielä antaneet sidonnaisuusilmoitusta, lähetetään muistutus sidonnaisuusilmoituksen antamisesta.

Tähän saakka toimitetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Hallintosäännön 57 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta antaa valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset aina vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa (seuraavan kerran vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa).

Valtuustokauden aikana tarkastuslautakunta pyytää tarvittaessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä sidonnaisuusilmoitusten tilanteen tiedoksi
 • mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn kuluessa todetuilla jatkotoimilla.

Perustelut

Kokouksessa käydään läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja päätetään mahdollisista jatkotoimista.

 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä sidonnaisuusilmoitusten tilanteen tiedoksi
 • mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi saapuneet alla luetellut sidonnaisuusilmoitukset

 

Luottamushenkilöt

Eemeli Peltonen                         SDP

Mika Gilan                                  J:pää Plus

Tero Rantanen                            KOK

Heini Liimatainen                        VAS                    

Kaija Tuuri                                   SDP                     

Reino Taurovaara                        SDP                    

Ulla- Mari Karhu                          SDP                    

Mikko Taavitsainen                      PS                       

Petri Graeffe                                KOK

Kaarina Wilskman                       KOK

Jarno Hautamäki                         SDP

Timo Ijäs                                      SDP

Pepe Makkonen                          J:pää Plus

Katja Repo                                  J:pää Plus         

Tiia Lintula                                   VIHR 

Hanna Graeffe                             VIHR

Mikko Päivinen                            VIHR

Tarja Edry                                    KESK  

Riikka Reina                                KESK

Ossi Kaminen                              VAS

Tomi Passi                                   KESK

Satu Tuominen                           Jpää Plus         

Anne Kujasalo                             PS                        ,

Ossi Vähäsarja                            VIHR               

Pirjo Komulainen                         SDP                     

Sari Holi                                      J:pää Plus

Kaisa Saarikorpi                          VIHR 

Katri Kuusikallio                          VIHR

Tuomas Käyhkö                          VIHR

Jenni Komonen                           VAS

Saana Korhonen                         VAS

Asmo Korhonen                           KD

Pertti Tamm                                 SDP                    

Seppo Rantanen                        J:pää Plus        

 

Viranhaltijat

Erkki Kukkonen                         kaupunginjohtaja

Antti Peltola                               hallinto- ja talousjohtaja

Päivi Autere                               henkilöstöjohtaja

Tiina Salminen                           palvelualuejohtaja

Kaarina Laine                            kaupunkitekniikan päällikkö

Ari Kaunisto                              toimitusjohtaja

 

 • kehoittaa sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvia asianosaisia toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset  välittömästi

 

 

 

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginlakimies antaa selostuksen sidonnaisuusilmoitusten tämän hetkisestä tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää jatkotoimenpiteistä.

Käsittely:

Todettiin, että Emmi Mäkisen nimi oli jäänyt pois edellisessä kokouksessa esillä olleesta sidonnaisuusilmoituksen jo antaneiden luottamushenkilöiden listauksesta vaikka olisi kuulunut siihen mukaan.

tarkastuslautakunta totesi edellisen kokouksensa jälkeen saapuneiksi seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: 

 • Berg Henry
 • Jämsä Liina-Lyydia
 • Keto-Tokoi Olli
 • Perttula Sampo
 • Taurula Marju
 • Tenhunen Markku
 • Vesterinen Mikko
 • Wallenius Jarkko

Tarkastuslautakunta tarkasti, että sidonnaisuusilmoituksissa ei ole ilmoitettu sellaisia asioita, jotka eivät 
ole sidonnaisuusilmoituksen piirissä ja ettei niissä ole salassapitosäännösten piirissä olevaa tietoa ja päätti julkaista kaikki tähän mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kaupungin nettisivuilla kohdassa; Hallinto ja päätöksenteko › Luottamuselimet › Luottamushenkilöiden yhteystiedot.

 

Päätös

Päätettiin tarkastaa tilanne sidonnaisuusilmoitusten osalta uudelleen seuraavassa kokouksessa. Lähetetään sidonnaisuusilmoituksen täydennyspyyntö niiltä osin kuin ilmoituksissa on täsmennettävää.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)