Tarkastuslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tarkastuslautakunnan kokouskalenteri 2021

JARDno-2020-2798

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2021. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla ja esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokousajankohdat

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Puheenjohtajien jaosto on hyväksynyt kevään 2021 kokouskalenterin osaltaan kokouksessaan 24.11.2020 § 16 ja kehottanut toimielimiä käsittelemään kalanterin omalta osaltaan.

Kaupunginhallituksen kevätkauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 11.1.2021, 18.1.2021, 25.1.2021
 • 1.2.2021, 8.2.2021, 
 • 1.3.2021, 8.3.2021, 15.-16.3.2021 seminaari, 29.3.2021
 • 6.4.2021, 12.4.2021, 19.4.2021
 • 3.5.2021, 10.5.2021, 17.5.2021, 31.5.2021
 • 16.6. tai 21.6.2021

Kokouspaikka ja kokoustapa

Kuntalain (410/2015) 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköinen kokous voidaan järjestää myös siten, että osa toimielimen jäsenistä on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Myös tällöin on kuitenkin huolehdittava yhdenvertaisen näkö- ja puheyhteyden toteutumisesta.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Vaikka valtioneuvoston etätyötä ja julkista kokoontumista koskevat linjaukset eivät sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia, on jaosto kuitenkin pitänyt luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistamista tärkeänä kaupungin toiminnan turvaamisen näkökulmasta. Yhtä tärkeänä jaosto on pitänyt sen turvaamista, että myös riskiryhmiin kuuluvilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus osallistua kokouksiin välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. Jaoston päätös kuuluu seuraavasti:

"Puheenjohtajien jaosto päättää suosittaa Järvenpään kaupungin toimielimille

 1. että ne kokoontuvat valtioneuvoston etätyösuosituksen ajan ensisijaisesti kokonaan sähköisesti.
 2. että ne kokoontuvat toissijaisesti hybridikokouksin siten, että toimielimen jäsenet voivat päättää, osallistuvatko he kokoukseen fyysisestä kokoustilasta vai etäyhteyden kautta sähköisesti.
 3. että kaupungin työntekijät ja viranhaltijat osallistuvat mahdollisesti pidettäviin hybridikokouksiin etäyhteyden kautta sähköisesti.
 4. että toimielimet arvioivat kokouspaikkaa ja -tapaa uudelleen, kun valtioneuvosto on ottanut etätyösuositukseen kesän jälkeen uudelleen kantaa.
 5. että ne tekevät päätöksen kokoustavasta ja -paikasta.

Lisäksi puheenjohtajien jaosto toteaa, että sähköisten ja hybridikokousten osalta noudatetaan kaupungilla voimassa olevaa ohjeistusta."

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat 
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on voimassa valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Oheismateriaaliin on koottu kevään 2021 kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevia asioita. Käsittelyaikataulu on alustava ja kokousaiheet ja aikataulut täydentyvät kevään aikana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kevään alustavan käsittelyaikataulun tiedoksi.

Käsittely:

Liite päivitetty. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on kaksi luonnosversiota Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2021. Versiossa 1 kaupunginhallituksen kokouspäivä on maanantai ja versiossa 2 kokouspäivä on tiistai. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla sekä esittelijöillä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan ohjeellisesta kokousaikataulusta ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Käsittely

Eemeli Peltonen ehdotti Henry Bergin, Lassi Markkasen, Tomi Passin, Ulla-Mari Karhun, Pirjo Komulaisen, Markku Tenhusen, Petri Graeffen ja Peter Hagmanin kannattamana että kaupunginhallituksen kokouspäivänä pysytettäisiin maanantai.

Puheenjohtajan tiedusteltua puheenjohtajien jaosto hyväksyi yksimielisesti kokousaikataulun vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Puheenjohtajien jaosto päätti osaltaan ohjeellisesta kokousaikataulusta ja kehotti toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Valmistelija

Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Kaupunginhallituksen syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 16.8.2021
 • 23.8.2021
 • 30.8.2021
 • 13.9.2021
 • 20.9.2021
 • 4.10.2021
 • 25.10.2021
 • 1.11.2021
 • 8.11.2021
 • 22.11.2021
 • 29.11.2021
 • 7.12.2021
 • 20.12.2021.

Kokoukset alkavat kello 15.00 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

IL

Selostusta on täydennetty esityslistan julkaisemisen jälkeen seuraavasti:

Kaupunginhallituksen kokous pidetään yllä todetun lisäksi 27.9. ja 13.10.

IL 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on voimassa kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 24.8.
 • 26.10.
 • 16.11.
 • 14.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 17.00 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajalle on voimassa opetus- ja kasvatuslautakunnan toimikauden loppuun.

 

Käsittely

Hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen esitteli asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokous pidetään kuvauksessa mainittujen lisäksi 21.9.2021.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Hyvinvointilautakunnan syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 25.8.
 • 22.9.
 • 13.10.
 • 27.10.
 • 17.11.
 • 15.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 16.45 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle on voimassa hyvinvointilautakunnan toimikauden loppuun.

 

Käsittely 

Tiedoksi lisäyksenä kokouskalenteriin lautakuntien yhteinen iltakoulu 15.9.2021 klo 16-19.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Tarkastuslautakunnan syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 14.9.
 • 12.10.
 • 9.11.
 • 7.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello17.00  ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on voimassa tarkastuslautakunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Seuraava kokous 12.10 pidetään läsnäkokouksena.

Tiedoksi

Listatiimi