Talousjaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lausunto lakiesityksestä kuntalain väliaikaiseksi muuttamiseksi

JARDno-2020-2030

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää 11.9.2020 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. 

Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain mukaisesti erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. 

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi pykälä alijäämän kattamista koskevan määräajan muuttamisesta valtiovarainministeriön päätöksellä kunnan hakemuksesta. Muutoksen jälkeen valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voitaisiin siten käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien niiden kuntien osalta, joille olisi myönnetty momentin mukainen määräaika. Muilta osin arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiin sovellettaisiin voimassa olevaa lakia. 

Päätös määräajan pidentämisestä voitaisiin tehdä, jos kunta covid-19-epidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi ei voisi kattaa alijäämää lain mukaisessa määräajassa. Kunta voisi tehdä määräajan muuttamista koskevan hakemuksen valtiovarainministeriölle aikaisintaan alijäämän kattamiskauden päättymistä edeltävän vuoden kesäkuussa ja viimeistään alijäämän kattamiskauden päättymisvuoden elokuun loppuun mennessä. Määräajan pidentäminen olisi sidottu alijäämän kattamiskauden päättymiseen, jolloin kunnan tulisi edeltävästi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan alijäämä voimassa olevan kuntalain mukaisessa määräajassa. Hakemukseen tulisi liittää selvitys covid-19-epidemiasta kunnalle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista sekä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Valtiovarainministeriön kunnan hakemuksesta tekemän päätöksen kunta voisi ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa sekä taloussuunnitelmassa, joita valmistellaan kunnassa talousarviovuotta edeltävänä syksynä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Järvenpään taseen kertynyt ylijäämä painuu alijäämäiseksi ennusteiden mukaan vuonna 2020. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti Järvenpään on näin ollen viimeistään talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hyväksyttävä talouden tasapainottamisohjelma, joka toteuttamalla alijäämä saadaan katettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Mikäli alijäämää ei saada katettua, kaupunki voisi lakimuutosehdotuksen toteutuessa hakea aikaisintaan kesäkuussa 2024 ja viimeistään elokuussa 2025 valtionvarainministeriöltä lisäaikaa alijäämän kattamiseen covid-19-epidemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin vedoten. Tieto mahdollisesta lisäajasta saataisiin ministeriöstä ennen vuoden 2025 tai 2026 talousarvion hyväksyntää. Mikäli valtiovarainministeriö katsoisi perustelut tai toteutetun tasapainottamisohjelman riittämättömäksi, voitaisiin lisäaika evätä, ja arviointimenettely käynnistää, jos taseessa olisi alijäämää edelleen vuoden 2025 lopussa.   

Kaupungin näkökulmasta mahdollisen lisäajan ratkeaminen vasta alijäämän kattamisvelvollisuuden päätyttyä tarkoittaa sitä, että talous on tasapainotettava nykyisen lain edellyttämässä ajassa. Mikäli tähän ei kuitenkaan pystytä, mahdollistaa lain väliaikainen muutos lisäajan saamisen myöhemmässä vaiheessa. Arviointimenetteluyn käynnistäminen perustuu nykyisenkin kuntalain puitteissa valtionvarainministeriön arvioon ts. lisäajan saaminen ei välttämättä edellyttä lain muuttamista. Lain muuttaminen esitetyn vaihtoehtoisen tavan mukaan koskemaan kaikkia kuntia kohdentaa avun vain niihin kuntiin, joiden talous on ajautunut kriisiin jo ennen epidemiaa, eikä siten kohtele kuntia tasavertaisesti. 

Lausuntopyyntö ja sen oheismateriaali on esitetty pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä lausuntopyynnön ja lakiesityksen tiedoksi.  

 

Käsittely

Talousjohtaja alusti lakimuutosta ja sen merkitystä Järvenpäälle kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.