Talousjaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lautakuntien lausunnot ja tarkennukset investointiohjelmaan 2021-2030

JARDno-2020-1570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpidealoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpidealoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpidealoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnon ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana
  2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti 17.6.2020 § 243 alustavat investointiohjelmat lauta- ja johtokuntiin kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Palvelualueita pyydettiin lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuussa. 

Lautakunnat ovat käsitelleet alustavia investointiohjelmia kokouksissaan 

  • Hyvinvointilautakunta 10.09.2020 § 31
  • Kaupunkikehityslautakunta 17.9.2020 § 36
  • Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.9.2020 § 30
  • Järvenpään vesi liikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 15

Lautakuntien lausunnot on koottu pykälän liitteiksi. 

Investointiohjelmiin on tehty pieniä muutoksia kesäkuun alustaviin ohjelmiin nähden johtuen uusista investointipäätöksistä, tarkentuneista hankeaikatauluista sekä tarkentuneista hankesuunnitelmista ja kustannusarvioista johtuen. Kesäkuun jälkeen tehdyt muutokset lisäävät investointiohjelmaan investointeja yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla. Tarkentuneet ohjelmat ja kooste muutoksista on esitetty pykälän liitteenä. Tarkennettuja ohjelmia käsitellään myös kaupunginhallituksen seminaarissa 3.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi lautakuntien lausunnot alustavaan investointiohjelmaan ja investointiohjelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH