Talousjaosto, kokous 4.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talouden ja toiminnan seuranta 9-2022

JARDno-2022-690

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä päätösten mukaiseksi, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan toimintakuluja. 

Palvelualueiden toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti tai lähelle talousarviota. Suurin poikkeama ennustetaan toteutuvan kotikuntakorvausten sitovuustasolla. Myös käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus

Yhteisöveroissa vuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana,​ jolloin vuosikate olisi 27,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana ollen 2,2 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 16,4Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 Me talousarviota pienempinä. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua. 

Talonrakennuksen investoinneista Kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, jonka ylitys katetaan riskivarauksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 20te suurempina keskuskentän olosuhdeparannusten takia, jonka määrärahojen siirtoa tullaan esittämään allianssin investoinneista.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tullee alittamaan talousarvion 0,​5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kauppa sovittiin maaliskuun lopussa, mutta toteumaa syntyy vasta huhtikuun puolella. Perhelän kaupoista tullaan esittämään määrärahasiirtoja, sillä vuodelle 2022 ei ole budjetoitu kauppoja.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531te. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto-​ ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 27,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 33,8 Me ja velkamäärä nousee 250,​7 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 393 euroa/asukas. 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 23.5.2022 talousarviomuutoksia mm. siirtomäärärahoihin liittyen. Muutokset on huomioitu ennusteissa, mutta ei budjettiluvuissa. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 9,3 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden toimintakate-ennusteisiin talousarviopoikkeamaa aiheuttaa pääasiassa siirtomäärärahat, jotka on huomioitu ennusteissa, mutta ei vielä talousarviossa. Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (33,6 Me) perusteella johtavan 7,7 Me ylitykseen Järvenpään osalta. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus

Vuoden 2021 parantuneen maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 18,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,9 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,3 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,2 Me talousarviota suurempina. Ennusteissa on huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua. 

Talonrakennuksen investoinneista kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, mutta ylitys katetaan talonrakennuksen riskivarauksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan 7,2 Me yli muutetun talousarvion vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden vuoksi.

Kesken jääneiden hankkeiden siirtomäärärahoista johtuen kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan toteutuvan 4,2 Me yli muutetun talousarvion ja liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 1,5 Me yli muutetun talousarvion.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan noin 200te yli muutetun talousarvion, johtuen siirtomäärärahoista.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tullee alittamaan talousarvion noin 0,​5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kaupat toteutuivat huhtikuussa, mistä tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin. Perhelä kauppoja ei oltu budjetoitu vuodelle 2022, mutta ne ovat mukana siirtomäärärahoissa vuodelta 2021.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto-​ ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan siirtomäärärahaesityksen mukaisesti 1,1 Me yli tämänhetkisen talousarvion.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 55,6 Me ja velkamäärä nousee 272,​4 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 860 euroa/asukas. 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen vuodelle 2022 kokouksessaan 23.5.2022 § 39. Hyvinivoinnin palvelualueeseen talousarviomuutoksella kohdennettiin lisämäärärahoja toimintakuluihin 430 000 €, josta:

 • 364 000 € yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaukseen
 • 40 000 € yhdistys- ja kulttuuritoiminnan koronan jälkihoidon määrärahavarauksen kohdennuksena
 • 21 000 € liikuntapaikkojen hoitoon
 • 5 000 € konsernipalveluiden siirtomäärärahoista siirto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle Järven helmi musikaalin toteutukseen

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.6.2022.

 

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 39 talousarviomuutoksen, jossa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistettiin käyttötalouteen 96 000 € lisämääräraha oppilashuollon lakisääteisenä lisäyksenä. Investointeihin myönnettiin 197 000 € vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirtona.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2022.

Käsittely:

Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa. 

Pöytäkirjaan lisätään kokouksessa esitelty Opkan riskikartoituksen seuranta 2022 -liite.

§ 30 jälkeen kokousatauko klo 18.44.-18.55.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 39 talousarviomuutoksen, jossa Järvenpään Vedelle kohdistettiin käyttötalouteen 199 000 € lisämääräraha vesimittarien vaihtoihin sekä poistettiin sisäistä tietohallintopalveluista 5 900 euroa liikaa budjetoitu summa. Investointeihin myönnettiin 1 269 000 € vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirtona.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste (liite). Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä sekä riskienarviointi ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2022.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2022-2025 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

 • Järvenpään Mestariasunnot Oy
 • Mestaritoiminta Oy
 • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
 • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla. 

Muiden yhteisöjen osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, kun alkuvuoden 2022 aikana myytiin kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu ja kaupungin osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty YIT:lle. Ainolan pysäköintiyhtiön rekisteröinti-ilmoitus on toimitettu PRH:n käsittelyyn. Perheläyhtiöiden myyntiä lukuun ottamatta em. tapahtumien kirjaukset eivät näy vielä kesäkuun kirjauksissa. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä valmistellaan mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistukseen valmistautuen.

Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2022 osavuosikatsaukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (39,7 Me) perusteella johtavan laskennallisesti 9,3 Me ylitykseen Järvenpään osalta Keusoten omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa 1,4 Me alitus, kun huomioidaan 3 Me riskivaraus. Eli kokonaisuudessaan Keusoten ylitys muutetusta talousarviosta on 7,8 Me. Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,9 Me, josta suurin ylitysennuste on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 0,6 Me. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus

Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen mukaisesti 1,1 Me yli talousarvion.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 18,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,8 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,4 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,7 M€ alitusta johtuen kaupungin varikkoinvestoinnista. Varikkoinvestoinnista tehtiin toukokuussa 3,7 M€ määrärahasiirto virheellisesti, oikean siirtosumman ollessa noin 1 M€. Lisäksi hankkeelle on kohdistettu ennusteessa riskivarauksesta 270 t€.  Muiden talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 M€ muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 M€ uusien alueiden alituksesta ja 1,7 M€ infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,3 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä. Maailmanpoliittisen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa on viiveitä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 t€. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 47,1 Me ja velkamäärä nousee 263,9 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 677 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,9 Me, josta suurin ylitysennuste on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Opkan määrärahaan tullaan esittämään talousarviomuutosta.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (39,7 Me) perusteella johtavan laskennallisesti 9,3 Me ylitykseen Järvenpään osalta Keusoten omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa 1,4 Me alitus, kun huomioidaan 3 Me riskivaraus. Eli kokonaisuudessaan Keusoten ylitys muutetusta talousarviosta on 7,8 Me.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus
Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen mukaisesti 1,1 Me yli talousarvion.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 18,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,8 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,4 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,7 M€ alitusta johtuen kaupungin varikkoinvestoinnista. Varikkoinvestoinnista tehtiin toukokuussa 3,7 M€ määrärahasiirto virheellisesti, oikean siirtosumman ollessa noin 1 M€. Lisäksi hankkeelle on kohdistettu ennusteessa riskivarauksesta 270 t€.  Muiden talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 M€ muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 M€ uusien alueiden alituksesta ja 1,7 M€ infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,3 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä. Maailmanpoliittisen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa on viiveitä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 t€. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 47,1 Me ja velkamäärä nousee 263,9 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 677 euroa/asukas.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen ja ennuste 2022

Osavuosikatsauksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-​2023 talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän liitteenä.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin tai kokonaan omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä,​ oleellisista​ kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, koska alkuvuoden 2022 aikana on myyty kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu ja kaupungin osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty YIT:lle. Ainolan pysäköintiyhtiön rekisteröinti-ilmoitus on toimitettu PRH:n käsittelyyn. Perheläyhtiöiden myyntiä lukuun ottamatta em. tapahtumien kirjaukset eivät näy vielä kesäkuun kirjauksissa. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä valmistellaan mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistukseen valmistautuen. 

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen 

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit,​ arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä. 

KR

**********

Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 25.8.2022 § 63 päivittänyt osavuosikatsausta ja valtuuttanut vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset. Osavuosikatsauksen päivityksen yhteydessä on täsmennetty maankäyttökorvausten tilannetietoja kohdassa toimintaympäristö ja toiminta. 

HP 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-​30.6.2022.
 2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-​30.6.2022.
 3. merkitsee tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen 30.6.2022 tilanteessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut


Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 198  

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-​30.6.2022.
 2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-​30.6.2022.
 3. merkitä tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen 30.6.2022 tilanteessa.

 

Käsittely:

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 ja 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta koko kuntayhtymän ylitysennusteen (45 Me) perusteella aiheutuu laskennallisesti 10,5 Me ylitys Järvenpäälle Keusoten omasta toiminnasta. Lisäksi erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 Me sen jälkeen, kun kaupungin budjettiin sisältyvä 3 Me riskivaraus on huomioitu. Kokonaisuudessaan sotemääräraha ylittää muutetun talousarvion 12,6 Me. Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,2 Me, josta suurin ylitysennuste on Tilaomistuksella 0,3 ja alitus Konsernipalveluilla 0,4 Me. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan noin 1,5 Me muutettua talousarviota parempina, mutta sopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta kaavavalitusten takia, jolloin sitovuustason ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvio 0,6 Me. 

Verorahoitus

Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton elokuun 2022 veroennustekehikkopäivitys.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen ja muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 13,​5 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Poistoero
Poistoeroa ennustetaan toteutuvan noin 110te.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 11,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 11,3 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 3,0 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,0 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,6 Me alitusta vuoden 2022 investointeihin johtuen Harjulan, JYK ja Juholan ja Oinaskadun hankkeista. Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 Me muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 Me johtuu uusien alueiden alituksesta ja 1,7 Me infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 Me alle budjetin pesäpallokentän jäähdytyskontin hankinnan siirtyessä. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,2 Me budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 te. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa ja Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10 te pääomasijoitus.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 13,​5 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 45,7 Me ja velkamäärä nousee 262,6 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 705 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 8/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Tiia Lintula saapui klo 15.22

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee 29.9.2022 kokouksessaan kuntayhtymän osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.2022. Raportointikauden tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa on noin 45 miljoonan euron ylitysuhka. Ennuste sisältää koronakustannuksia 20 Me ja korona-avustusta n. 12,9 Me. Raportti ei sisällä erikoissairaanhoidon tilinpäätösennustetta, joka kuntayhtymän mukaan saadaan HUS:lta syyskuussa.

Kuntakohtaisten laskennallisten ennusteiden mukaisesti Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ylityksestä on 10,5 miljoonaa euroa. Ylitys heikentää merkittävästi kaupungin tulosta 2022 ja sen seurauksena  taseeseen kertynyt pääoma 14,2 miljoonaa euroa (31.12.2021) on lähes kokonaan menetetty. Ylitys heikentää kaupungin rahoitusasemaa pysyvästi myös vuodesta 2024 alkaen, kun kuntien valtionosuuslaskelmat täsmennetään vuoden 2022 toteutuneiden sotemenojen mukaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan heikennys on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa, minkä kattaminen toiminnasta tarkoittaisi kohtuutonta karsintaa kunnan vastuulle jäävistä palveluista tai kuntalaisten verotaakan kiristämistä lähes 0,5 kunnallisveroprosenttiyksiköllä. 

Kuntayhtymän ja HUSin taloustilannetta on seurattu säännöllisesti kuntajohtajakokouksessa, johon myös alueen talousjohtajat osallistuvat. Kokouksissa on toistuvasti nostettu esiin Keusoten ja HUSin menokehitys ja edellytetty sopeutustoimenpiteiden toimeenpanoa. Toimenpiteitä on ollut laajasti tunnistettuna Keusoten tuottavuusohjelmassa ja HUSissa muun muassa alijäämien kattamista koskevissa suunnitelmissa. Alijäämän kattamista koskevat suunnitelmat ovat sisältäneet muun muassa kiinteistöomistuksista luopumisia, joilla olisi ollut merkittäviä taloutta tasapainottavia vaikutuksia, mutta toimenpiteitä ei ole toimeenpantu.  

Kaupungin edun mukaista on, että vuoden 2022 sotemenot ovat mahdollisimman maltilliset. Kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin aiempina vuosina suunnittelemat sopeutustoimet, kertaluonteiset omaisuusjärjestelyt ja muut menokasvua välittömästi hillitsevät toimenpiteet tulisi toteuttaa, jotta kunnan elinkelpoisuus säilyisi myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ilman, että kuntalaisten verotaakkaa joudutaan kohtuuttomasti lisäämään kuluvan vuoden hallitsemattoman menokasvun seurauksena. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osavuosiraportin tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää 

 1. vaatia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä
  • toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikutteisia toimenpiteitä
  • toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  
 2. antaa Järvenpään kaupungin edustajille kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin toimielimissä toimiohjeen
  • edistää vuoden 2022 ylityksiä hillitsevien nopeavaikutteisten toimenpiteiden toimeenpanemista ja
  • edistää kertaluonteisten tulosvaikutteisten järjestelyjen toteuttamista vuoden 2022 aikana kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Tiia Lintula

Kokouskäsittely

Keusoten rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esitteli asiaa. 

Tiia Lintula ilmoitti esteellisyydestä § 27, esteellisyyden peruste Keusoten hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5, kuntalaki 97 § 4 mom) ja poistui kokouksesta Tarsian esittelyn jälkeen ennen keskustelun aloittamista klo 9.04. 

Kokoustauko klo 9.12-15.06. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto 30.9.2022 § 27

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. vaatia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä
  • toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikutteisia toimenpiteitä
  • toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  
 2. antaa Järvenpään kaupungin edustajille kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin toimielimissä toimiohjeen
  • edistää vuoden 2022 ylityksiä hillitsevien nopeavaikutteisten toimenpiteiden toimeenpanemista ja
  • edistää kertaluonteisten tulosvaikutteisten järjestelyjen toteuttamista vuoden 2022 aikana kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  

 

Käsittely

Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen ja Tiia Lintula ilmoittivat esteellisyydestä § 251, esteellisyyden peruste yhteisöjääviys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5) ja poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi klo 15.06-15.12.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Tiia Lintula, Laura Virkkunen ja Mikko Taavitsainen

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 ja 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta koko kuntayhtymän ylitysennusteen (46 Me) perusteella aiheutuu laskennallisesti 10,7 Me ylitys Järvenpäälle Keusoten omasta toiminnasta. Lisäksi erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 Me sen jälkeen, kun kaupungin budjettiin sisältyvä 3 Me riskivaraus on huomioitu. Kokonaisuudessaan sotemääräraha ylittää muutetun talousarvion 12,8 Me. Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 1,1 Me. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,9 Me ja Tilaomistuksessa 0,4 Me ja muut toteutuvat joko talousarviomukaisina tai parempina. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan noin 2,5 Me muutettua talousarviota suurempina, mutta sopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta kaavavalitusten takia, jolloin sitovuustason ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarviota 1,6 Me parempana. 

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan kertyvän kaikissa verolajeissa noin miljoona muutettua talousarviota parempina eli kokonaisuudessaa 3,1 Me muutettua talousarviota suurempana. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton syyskuun 2022 veroennustekehikkopäivitys.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen ja muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 16,​7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Poistoero
Poistoeroa ennustetaan toteutuvan noin 110te.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 8,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 8,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 6,1 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3 Me alitusta vuoden 2022 investointeihin johtuen Harjulan, JYKin ja Oinaskadun hankkeista. Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 Me muutettua talousarviota pienempänä, mistä 2,3 Me johtuu uusien alueiden alituksesta ja 1,7 Me infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 Me alle budjetin pesäpallokentän jäähdytyskontin hankinnan siirtyessä. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,2 Me budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 te. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle ja näkyy ylityksenä Tilaomistuksessa. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa ja Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10 te pääomasijoitus.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 654 te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me, Opetuksen palvelualueella 0,4 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella 0,2 Me alle muutetun talousarvion. Kokonaisuudessaan Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan 1,1 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 16,7 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 43,2 Me ja velkamäärä nousee 260 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 649 euroa/asukas.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 9/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely:

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt