Talousjaosto, kokous 3.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Talousjaoston kokouskalenteri syksy 2021

JARDno-2020-2798

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on kaksi luonnosversiota Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2021. Versiossa 1 kaupunginhallituksen kokouspäivä on maanantai ja versiossa 2 kokouspäivä on tiistai. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla sekä esittelijöillä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan ohjeellisesta kokousaikataulusta ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Käsittely

Eemeli Peltonen ehdotti Henry Bergin, Lassi Markkasen, Tomi Passin, Ulla-Mari Karhun, Pirjo Komulaisen, Markku Tenhusen, Petri Graeffen ja Peter Hagmanin kannattamana että kaupunginhallituksen kokouspäivänä pysytettäisiin maanantai.

Puheenjohtajan tiedusteltua puheenjohtajien jaosto hyväksyi yksimielisesti kokousaikataulun vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Puheenjohtajien jaosto päätti osaltaan ohjeellisesta kokousaikataulusta ja kehotti toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Valmistelija

Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Kaupunginhallituksen syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 16.8.2021
 • 23.8.2021
 • 30.8.2021
 • 13.9.2021
 • 20.9.2021
 • 4.10.2021
 • 25.10.2021
 • 1.11.2021
 • 8.11.2021
 • 22.11.2021
 • 29.11.2021
 • 7.12.2021
 • 20.12.2021.

Kokoukset alkavat kello 15.00 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

IL

Selostusta on täydennetty esityslistan julkaisemisen jälkeen seuraavasti:

Kaupunginhallituksen kokous pidetään yllä todetun lisäksi 27.9. ja 13.10.

IL 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on voimassa kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, aino-kaisa.ahponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Talousjaoston syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • pe 3.9.
 • pe 1.10.
 • to 28.10.
 • pe 26.11.
 • to 16.12.
   

Puheenjohtajien jaoston käsittelemästä kokouskalenteriehdotuksesta poiketen 17.12. kokous on esitetty pidettäväksi 16.12.2021. Kokousten ehdotetaan alkavan kello 7.30 ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää

 1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
 2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä talousjaoston puheenjohtajalle.
 3. että päätösvallan delegointi talousjaoston puheenjohtajalle on voimassa talousjaoston toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen esitteli asiaa.