Talousjaosto, kokous 3.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 6/2021

JARDno-2021-936

Valmistelija

  • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2021.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2021-2023 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

  • Järvenpään Mestariasunnot Oy
  • Mestaritoiminta Oy
  • Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
  • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
  • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)
     

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen osalta seurantaa on kevennetty. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä. 

Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021, minkä jälkeen Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tavoitteiden toteumista ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.  

Muiden tytäryhtiöiden toiminnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia tai poikkeamia. Mestariasunnoissa Asunto-osuuskunta Silkin rakentaminen etenee. Koronaepidemia on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja kasvattanut luottotappioriskejä. Kaupungin tilankäytön tehostamissuunnitelmat heijastuvat Mestaritoiminnan liikevaihtoon ostovolyymien pienentyessä. Terveystalon vesivahinkojen vakuutuskorvauskäsittelyt ovat edelleen kesken.    

Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2021 osavuosikatsaukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.