Talousjaosto, kokous 3.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteuma 2022

JARDno-2023-123

Valmistelija

  • Marjut Torniainen, Laskentapäällikkö, marjut.torniainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee vuoden 2022 tilinpäätöstilannetta.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet konserniin kuuluville olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille asetetaan kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2022-2025 tavoitteet asetettiin seuraaville tytäryhtiölle:

  • Järvenpään Mestariasunnot Oy
  • Mestaritoiminta Oy
  • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
  • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhtiöiden osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ao. sitovuustason toimintakertomukseen sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä. 

Tärkeimpien tytäryhtiöiden vuoden 2022 toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu liitteessä. Mestaritoiminta Oy:n raportti ei ole vielä lopullinen, vaan se täydentyy yhtiön hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti. Mestaritoiminnan raporttiin liittyen osingonmaksukäytännön muutoksesta ei ole etukäteen sovittu omistajien kanssa, joten käytäntö on perusteltua pitää vuoden 2022 osalta ennallaan. 

Konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään toimintakertomukseen huomioiden kokouksen jälkeen raporttiin tulevat mahdolliset muutokset ja tekniset korjaukset. 

 

 

Ehdotus

Talousjaosto päättää 

  • merkitä konserniyhteisöjen vuoden 2022 toteumaraportin tiedoksi ja lähettää asiakirjan viimeistelyjen jälkeen liitettäväksi osaksi kaupunginhallituksen toimintakertomusesitystä. 
  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa tarvittaessa Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa aiemman käytännön mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja Järvenpään Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen sekä kummankin yhtiön talous- ja hallintojohtaja Tomi Harju selostivat yhtiöidensä sitovien tavoitteiden toteutumista. 

Tiedoksi

KH