Talousjaosto, kokous 3.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Järvenpään kaupungin alustava tilinpäätös 2022

JARDno-2023-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten kuntakohtaiset tilinpäätösennusteet saadaan helmikuun alussa. Keusoten kulujen lisäksi kesken olevat hankejaksotukset ja tilinpäätösvuoden investointien aktivoinnit voivat vielä vaikuttaa laskelmiin. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 257,3 miljoonaa euroa, joka on 6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteet ovat talousarviota parempia. Ylitystä ennustetaan tulevan erityisesti Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella arviolta 1,9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella arviolta 0,5 Me muutettuun talousarvioon nähden. Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Kotikuntakorvausten arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
 • Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 230 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 3,4 miljoonaa euroa.
 • Keusoten kulut on ennustettu ilman palkkaharmonisoinnista aiheutuvia kuluja eli 3,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lopullisia tietoja kuntien maksuosuuksista ei raportin laadintahetkellä ole vielä saatavilla. Myös pelastustoimen kulujen ennustetaan alittuvan 0,7 miljoonaa euroa aiempien vuosien ylijäämän palautuksen takia.
   

Vuosikate vuodelta 2022 on alustavan ennusteen perusteella noin 18,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 25,5 Me.

 • Verotulot kasvoivat 5,8 % edellisvuotisesta ja ylittivät muutetun talousarvion 4,5 Me.
 • Valtionosuudet kasvoivat yli 5 miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,9 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi ja korkokulujen jäädessä maltillisiksi.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 22,8 Me, mikä on 2,1 Me talousarviota vähemmän, johtuen pääosin budjetoitua pienemmistä arvonalennuksista. Poistot tarkentuvat vielä tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Tilikauden ylijäämäennuste on 13,6 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 21,6 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 52,6 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat kunnallistekniikassa (6,7 Me) ja talonrakennuksessa (7,2 Me) johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2023. Kaikki sitovat investointimäärärahat alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 246,3 Me, mikä tarkoittaa 5396 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 29,4 Me.

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 406 asukasta. 

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2023. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Toimintakertomukset on käsitelty helmikuun lautakunnissa. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Kooste alustavista tilinpäätöstiedoista on esitetty pykälän liitteenä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 258 miljoonaa euroa,​ joka on 5,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi ja 24,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen, Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteet ovat talousarviota parempia. Ylitystä on tulossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella arviolta 1,​9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella arviolta 0,​4 Me muutettuun talousarvioon nähden. 
 • Järvenpään Vesi -​liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 210 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 2,​9 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,9 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin Asemanmäen pysäköinnin osakkeet sekä 3 ja 5 Perheläyhtiön osakkeet. Maankäyttökorvaukset alittivat budjetin ja olivat 0,2 Me.
 • Keusoten kulut ovat toteutumassa 2,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Muutetun talousarvion alitus johtuu siitä, ettei mahdollinen piikkipalkkaharmonisointi kirjaudu vuodelle 2022. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 21,8 miljoonaa euroa eli 15 %.  
 • Pelastustoimen kulut ovat alittamassa talousarvion 0,​7 miljoonaa eurolla johtuen aiempien vuosien ylijäämän palautuksesta.
   

Vuosikate vuodelta 2022 on alustavan ennusteen perusteella noin 18,​1 Me,​ kun se edellisenä vuonna oli 25,​5 Me.

 • Verotulot kertyi vuoden aikana 231 Me ja ne kasvoivat 5,​8 % edellisvuotisesta. Koko vuoden toteuma ylittää muutetun talousarvion 4,​5 Me.
 • Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 44,9 Me ja ne kasvoivat yli 5 miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,​8 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi. Myös korkokulut jäivät talousarviota maltillisemmiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 21,​6 Me,​ mikä on 3,​3 Me talousarviota vähemmän. Budjetti alittuu, koska Anttilan lisäsiiven alaskirjaus odottaa lopullista ratkaisua tilan tulevaisuudesta ja koska investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä ja hankkeiden valmistumisten viivästymisistä. 

Tilikauden ylijäämäennuste on yhteensä 3,​4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämä on 14 Me muutettua talousarviota parempi  ja 6,9 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2021. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 56 Me vuonna 2022. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 22,​8 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 51,​3 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat kunnallistekniikassa (8 Me) ja talonrakennuksessa (7,​2 Me) johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2023. Kaikki sitovat investointimäärärahat alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 251,​4 Me, kun se vuotta aikaisemmin oli 216,8 Me. ​Asukasta kohden lainaa oli 5510 euroa. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 34,​6 Me.

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 406 asukasta, mikä vastaa 0,9%. Väestönkasvuluvuissa ei näy kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset.  

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee alustavat tilinpäätöstiedot tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Tiedoksi

KH