Talousjaosto, kokous 3.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Katsaus tilinpäätökseen 2022 laadintatilanteeseen

JARDno-2023-123

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten kuntakohtaiset tilinpäätösennusteet saadaan helmikuun alussa. Keusoten kulujen lisäksi kesken olevat hankejaksotukset ja tilinpäätösvuoden investointien aktivoinnit voivat vielä vaikuttaa laskelmiin. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 257,3 miljoonaa euroa, joka on 6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteet ovat talousarviota parempia. Ylitystä ennustetaan tulevan erityisesti Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella arviolta 1,9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella arviolta 0,5 Me muutettuun talousarvioon nähden. Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Kotikuntakorvausten arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
 • Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 230 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 3,4 miljoonaa euroa.
 • Keusoten kulut on ennustettu ilman palkkaharmonisoinnista aiheutuvia kuluja eli 3,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lopullisia tietoja kuntien maksuosuuksista ei raportin laadintahetkellä ole vielä saatavilla. Myös pelastustoimen kulujen ennustetaan alittuvan 0,7 miljoonaa euroa aiempien vuosien ylijäämän palautuksen takia.
   

Vuosikate vuodelta 2022 on alustavan ennusteen perusteella noin 18,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 25,5 Me.

 • Verotulot kasvoivat 5,8 % edellisvuotisesta ja ylittivät muutetun talousarvion 4,5 Me.
 • Valtionosuudet kasvoivat yli 5 miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,9 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi ja korkokulujen jäädessä maltillisiksi.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 22,8 Me, mikä on 2,1 Me talousarviota vähemmän, johtuen pääosin budjetoitua pienemmistä arvonalennuksista. Poistot tarkentuvat vielä tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Tilikauden ylijäämäennuste on 13,6 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 21,6 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 52,6 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat kunnallistekniikassa (6,7 Me) ja talonrakennuksessa (7,2 Me) johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2023. Kaikki sitovat investointimäärärahat alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 246,3 Me, mikä tarkoittaa 5396 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 29,4 Me.

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 406 asukasta. 

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Tiedoksi

KH