Talousjaosto, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Katsaus tilinpäätöksen 2019 laadintatilanteeseen

JARDno-2020-204

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten osalta kuntakohtaiset toteumatiedot saadaan kuntiin viikon 5 lopussa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on 4,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. 

  • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta on Konsernipalveluissa, Kaupunkikehityksessä ja Hyvinvoinnin palvelualueella ja ylitystä Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa.
  • Keusoten kulut on arvioitu joulukuussa annetun talousarvioennusteen mukaisesti, mikä ylittää muutetun talousarvion 4,5 Me.
  • Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäävät muutetusta talousarviosta noin 1 Me.

Vuosikate vuodelta 2019 on alustavan ennusteen perusteella noin -3,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 10,2 Me.

  • Verotulot kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta, mutta jäivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Joulukuun tilitykset ylittivät odotukset ja toteuma ylittää muutetun talousarvion 1,85 miljoonalla eurolla. 
  • Valtionosuudet kasvoivat 6,3% edellisvuotisesta ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
  • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 190 te muutettua talousarviota parempina.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 23,6 Me, mikä on 1,9 Me talousarviota vähemmän. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahasto.

Kirjanpidon tämänhetkisen toteumatilanteen perusteella tilikauden alijäämä on 237te muutettua talousarviota heikompi ja yhteensä -27,3 miljoonaa euroa. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 8,7 Me talousarviota pienempinä ollen noin 46,9 Me. Isoimmat alitukset ovat talonrakennuksessa 2,5 Me ja kunnallistekniikassa 2,8 Me.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 182,9 Me, mikä tarkoittaa 4184 euroa/asukas. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 47,2 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 300 asukkaalla.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

 

Käsittely

Vt. talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli tilinpäätöksen valmistelutilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin.