Talousjaosto, kokous 30.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Keusoten taloustilanne ja toteumaennuste 2022

JARDno-2022-690

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee 29.9.2022 kokouksessaan kuntayhtymän osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.2022. Raportointikauden tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa on noin 45 miljoonan euron ylitysuhka. Ennuste sisältää koronakustannuksia 20 Me ja korona-avustusta n. 12,9 Me. Raportti ei sisällä erikoissairaanhoidon tilinpäätösennustetta, joka kuntayhtymän mukaan saadaan HUS:lta syyskuussa.

Kuntakohtaisten laskennallisten ennusteiden mukaisesti Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ylityksestä on 10,5 miljoonaa euroa. Ylitys heikentää merkittävästi kaupungin tulosta 2022 ja sen seurauksena  taseeseen kertynyt pääoma 14,2 miljoonaa euroa (31.12.2021) on lähes kokonaan menetetty. Ylitys heikentää kaupungin rahoitusasemaa pysyvästi myös vuodesta 2024 alkaen, kun kuntien valtionosuuslaskelmat täsmennetään vuoden 2022 toteutuneiden sotemenojen mukaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan heikennys on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa, minkä kattaminen toiminnasta tarkoittaisi kohtuutonta karsintaa kunnan vastuulle jäävistä palveluista tai kuntalaisten verotaakan kiristämistä lähes 0,5 kunnallisveroprosenttiyksiköllä. 

Kuntayhtymän ja HUSin taloustilannetta on seurattu säännöllisesti kuntajohtajakokouksessa, johon myös alueen talousjohtajat osallistuvat. Kokouksissa on toistuvasti nostettu esiin Keusoten ja HUSin menokehitys ja edellytetty sopeutustoimenpiteiden toimeenpanoa. Toimenpiteitä on ollut laajasti tunnistettuna Keusoten tuottavuusohjelmassa ja HUSissa muun muassa alijäämien kattamista koskevissa suunnitelmissa. Alijäämän kattamista koskevat suunnitelmat ovat sisältäneet muun muassa kiinteistöomistuksista luopumisia, joilla olisi ollut merkittäviä taloutta tasapainottavia vaikutuksia, mutta toimenpiteitä ei ole toimeenpantu.  

Kaupungin edun mukaista on, että vuoden 2022 sotemenot ovat mahdollisimman maltilliset. Kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin aiempina vuosina suunnittelemat sopeutustoimet, kertaluonteiset omaisuusjärjestelyt ja muut menokasvua välittömästi hillitsevät toimenpiteet tulisi toteuttaa, jotta kunnan elinkelpoisuus säilyisi myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ilman, että kuntalaisten verotaakkaa joudutaan kohtuuttomasti lisäämään kuluvan vuoden hallitsemattoman menokasvun seurauksena. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osavuosiraportin tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää 

 1. vaatia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä
  • toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikutteisia toimenpiteitä
  • toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  
 2. antaa Järvenpään kaupungin edustajille kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin toimielimissä toimiohjeen
  • edistää vuoden 2022 ylityksiä hillitsevien nopeavaikutteisten toimenpiteiden toimeenpanemista ja
  • edistää kertaluonteisten tulosvaikutteisten järjestelyjen toteuttamista vuoden 2022 aikana kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Tiia Lintula

Kokouskäsittely

Keusoten rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esitteli asiaa. 

Tiia Lintula ilmoitti esteellisyydestä § 27, esteellisyyden peruste Keusoten hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5, kuntalaki 97 § 4 mom) ja poistui kokouksesta Tarsian esittelyn jälkeen ennen keskustelun aloittamista klo 9.04. 

Kokoustauko klo 9.12-15.06. 

Tiedoksi

KH, Keusoten johto ja hallitus, HUSin toimitusjohtaja ja hallitus, Järvenpään edustajat Keusoten ja HUSin toimielimissä