Talousjaosto, kokous 30.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Talouden ja toiminnan seuranta 2021

JARDno-2021-936

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,8 Me muutettua talousarviota heikompana. 

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-​odotukset ovat pudonneet. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla,​ jotka ovat syntyneet toimipisteiden suluista talven ja kevään aikana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,6 Me, joka on tarkoitus kohdetaa myöhemmin talousarviomuutoksena palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti. 

Keusoten kuukausiraportti ei vielä raportin laadintahetkellä ollut käytettävissä. Ennakkotietojen mukaan ylitysuhkaa on sekä erikoissairaanhoidossa että omassa toiminnassa. Koronan seurauksena toimintatuotot ovat jäämässä tavoitteesta ja koronasta aiheutuvia kustannuksia oli koko kuntayhtymätasolla huhtikuun alun kirjausten mukaan noin 5,2 Me. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio olisi kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta kunnille ja myös suoraan kuntayhtymille. Ylitysuhkaa aiheuttaa myös myös ikääntyneiden palveluissa hoitajamitoituksen käyttöönotto, mikä lisää Keusoten oman toiminnan kustannuksia ja mistä ollaan tekemässä talousarviomuutosesitys yhtymävaltuustolle. Mitoituksen muutoksen laskennallinen valtionosuuskompensaatio, noin 420te, sisältyy Järvenpään vuoden 2021 valtionosuuksiin. Sotepalvelujen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti huomioiden kaupungin budjettiin varattu 3 miljoonan euron sotepalvelujen koronariskivaraus. Ennustetta tarkennetaan seuraavaan kuukausiraporttiin.  

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka ensimmäiselle kvartaalille ei ole kirjautunut juurikaan voittoja tai maankäyttökorvauksia.  

Verorahoitus

Vuoden 2020 verotulot toteutuivat ennakoitu korkeampina, mikä heijastuu myös vuoden 2021 ennusteisiin. Kuntaliiton tammikuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Ennustekehikossa koronan vaikutukset on huomioitu hyvin maltillisina, mistä johtuen kehikon verotulokasvuja ei ole huomioitu kuukausiraportissa täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen kehitys on tällä hetkellä erittäin epävarmaa, joten huolimatta yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021, voi verotulokertymä jäädä ennakoidusta. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi, mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 0,8 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot sen sijaan ylittävät talousarvion 2,2 Me, koska koronan vaikutukset viime vuoden kunnallisveroon olivat pelättyä pienemmät, jolloin myös kuluvan vuoden ennuste on parempi. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,4 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivittyy toukokuussa, minkä jälkeen saadaan luotettavampaa tietoa koronan vaikutuksista verotuloihin kuluvana vuonna.

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen, minkä lisäksi valtio on oikaissut vuoden 2020 testausten määrän mukaan myönnettyä koronatukea oikaistujen testimäärien mukaisesti (Järvenpää -21 te)Raportin ennuste vastaa tarkentuneita valtionosuuspäätöksiä ja on noin 0,5 Me talousarviota parempi. Valtionosuuksia koskeva talousarviomuutosesitys viedään valtuuston käsittelyyn toukokuussa. 

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 0,1 Me muutettua talousarviota parempana,​ jolloin vuosikate olisi 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,15 Me muutettua talousarviota parempana ollen 8,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on tilikauden lopussa + 2,​6 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,3 Me talousarviota pienempinä, johtuen talousarvioon sisältymättömistä toteuneista osakekaupoista ja Terveystalon rahastoitavan vastikesumman tarkentumisesta. Muilta osin investointien arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2020 kesken jääneiden investointien osittainen siirtymistä vuodelle 2021.​ Siirtomäärärahaesitysten jälkeen vuodelle 2020 tulee kasvamaan noin 4,3 Me. 

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestointi ei tällä hetkellä etene valistusprosessin vuoksi. Suurista rakennushankkeista Harjulan työmaa etenee suunnitellusti ja JYK hankkeen suunnittelu etenee ja urakkakilpailu on käynnissä. Vuoden 2021 riskimääräraha on kohdennettu Harjulan hankkeen kustannusten kattamiseen.  

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelma ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ainolanväylän siltahanke ja Lepola IV hanke sekä muita hankkeita on jatkunut vuoden 2021 puolelle, joiden määrärahoista tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2021 vuodelta 2020. 

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa ja Perhelän ensimmäisen yhtiön osakekaupat tehtiin maaliskuussa, joista tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, minkä lisäksi vuodelta 2020 siirtyvistä eristä aiheutuu kustannuksia arviolta 380te.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 14,2 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan suurelta osin lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 16,​6 Me ja velkamäärä nousee 246,​2 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 448 euroa/asukas. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2021 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Katja Repo saapui klo 7.39

Tiedoksi

KH