Talousjaosto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Talousjaoston kokouskalenteri syksy 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, aino-kaisa.ahponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 24.5.2022 § 17 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Talousjaoston syksyn 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • pe 30.9.
  • ke 2.11.
  • pe 25.11.
  • pe 16.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 7.30., ellei muuta ilmoiteta. 

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Talousjaosto on päätöksellään 3.9.2021 § 18 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä henkilöstöasiainjaoston puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi talousjaoston puheenjohtajalle on voimassa talousjaoston toimikauden loppuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Talouspalvelut, päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut