Talousjaosto, kokous 28.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Talouden ja toiminnan seuranta 3-2023

JARDno-2023-396

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 100.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,9 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2023 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteellaa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen sekä kaupunkikehityksen palvelualueella, käyttöomaisuuden nettomyynnissä sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

Verorahoitus

Kunnallisverojen ennustetaan uusimpien veroennusteiden perusteella ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2023 veroennustekehikkopäivitys. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,0 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti, jolloin talousarvio alittuu 90te.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu budjetissa olleesta vuosia 2023 ja 2024 koskevasta budjetointivirheestä ja korkojen talousarviossa ennakoitua korkeammasta tasosta.   

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,2 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 38,​8 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2023.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin miljoonalla eurolla, vuonna 2022 lopussa keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden määrästä johtuen.  

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,2 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 12,5 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 22,9 Me.

 

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 4,6 Me Me talousarviota suurempina, johtuen edellisenä vuonna kesken jääneiden hankkeiden osittaisesta siirtymisestä kuluvalle vuodelle. Vuonna 2022 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 23 miljoonaa euroa, joista siirtyviä osuuksia ei ole vielä huomioitu talousarvioluvuissa. 

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan nettona 4,7 Me talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomiotu määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuaikaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 124 te. Hankkeita ennakoidaan siirtyvän tulevalle vuodelle, eikä edellisenä vuonna viivästyneet hankkeet toteudut täysimääräisesti vielä talousarviovuoden aikana. 

Liikuntapaikkojen, Järvenpään Veden sekä kalusto- ja aineettomien investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2023 varattu hankkeille 500 te. Ennuste on tällä hetkellä budjetin mukainen. Osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Lainamäärä

Ennustettu ​tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 10,5 Me ja velkamäärä nousee 262 miljoonaan euroon.​ Tämä tarkoittaa 5 556 euroa/asukas. 

 

Ehdotus

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2023 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

 

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Satu Tuominen poistui klo 8.00. Varapuheenjohtaja Ismo Nöjd toimi puheenjohtajana. 

Tiia Lintula poistui klo 8.17. 

Tiedoksi

KH, Kaupungin johtoryhmä