Talousjaosto, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tilaomaisuuden kehittämisperiaatteet 2022-2031

JARDno-2021-2131

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin toimitilakokonaisuus muodostuu kaupungin omistamista tiloista sekä ulkoa vuokratuista tiloista. Kaupungilla on merkittävä määrä tiloja, jotka ovat päätyneet kaupungin omistukseen vuosikymmenten aikana eri tavoin: tiloja on rakennettu vastaamaan kulloistakin palvelutarvetta, niitä on hankittu erilaisista syistä ja erilaisin perustein. Taloudellinen tilanne ja palvelutarve on muuttunut ja mm. sote-uudistuksen seurauksena kaupungin omistusintressit sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen tiloihin muuttuvat merkittävästi edelleen.

Kaupungin toimitilojen kokonaisuuden hallinnasta vastaa Tilaomistus (sitovuustaso kaupunginvaltuusto). Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Tilaomistus luo edellytykset kaupungin strategiselle toimitilajohtamiselle ja toteuttaa osaltaan kaupungin omistajapolitiikkaa kaupunginhallituksen alaisena tulosyksikkönä.  Tilaomistus vastaa kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisesta tilaratkaisuja ja investointeja suunniteltaessa.  Tilahallinnon operatiivinen toiminta ja kehittäminen toteutuu kiinteistöallianssissa kaupungin tilaomistuksen, palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä.

Tilaomaisuuden kehittämisperiaatteet 2022–2031 asiakirja on luotu tilaomistuksen johdolla yhteistyössä palvelualueiden, konsernipalveluiden ja Mestaritoiminnan kanssa. Asiakirja on strateginen linjapaperi, jonka tarkoituksena on koota tilaomistamisen ja omaisuuden kehittämisen tavoitteet seuraavalle vuosikymmenelle kytkemällä kaupungin strategiset päämäärät, palveluohjelman, 10 vuoden investointiohjelman ja yleiskaava 2040 maankäytön linjaukset kokonaisuudeksi.

Tilaomaisuuden kehittämisperiaatteet ohjaavat tilojen omistamista, palveluverkkosuunnittelua, toimitilaohjelman kehittämistä, investointeja ja tilojen käyttöä tavoitteena kestävät, tarvetta vastaavat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Asiakirja vastaa siis kaupungin yleisiin tilaomistuksen ja omistajaohjauksen kehittämistarpeisiin, tavoitteena palveluiden ja tilaomaisuuden hallittu yhteensovittaminen.

Asiakirjassa on hyödynnetty Kuntaliiton julkaisua Harkittua omistajuutta toimitiloihin ja saman nimistä päättäjäohjetta sekä näiden rakennetta ja suosituksia kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan. Keskeisimmät ohjeistukset esitetään sinisissä tekstilaatikoissa ja tekstiosuuksissa on avattu linjausten perusteita.  Asiakirjan tarkoituksena on selkiyttää valmistelun ja päätöksenteon vaiheita ja eri osapuolten roolitusta. Ensimmäisenä Järvenpään kaupungin tilaomaisuuden linjapaperina dokumentti pyrkii yhdenmukaistamaan käytettävää terminologiaa, kytkemään erillisiä toimenpiteitä kokonaisuuksiksi, ohjaamaan suunnittelua ja siten osaltaan varmistamaan johdonmukaisen päätöksenteon ja omistajaohjauksen ketjun. Asiakirja on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä asiakirjan valmistelutilanteen tiedoksi

Päätös

Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.