Talousjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Talouden ja toiminnan seuranta 4-2022

JARDno-2022-690

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä päätösten mukaiseksi, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan toimintakuluja. 

Palvelualueiden toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti tai lähelle talousarviota. Suurin poikkeama ennustetaan toteutuvan kotikuntakorvausten sitovuustasolla. Myös käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus

Yhteisöveroissa vuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana,​ jolloin vuosikate olisi 27,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana ollen 2,2 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 16,4Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 Me talousarviota pienempinä. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua. 

Talonrakennuksen investoinneista Kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, jonka ylitys katetaan riskivarauksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 20te suurempina keskuskentän olosuhdeparannusten takia, jonka määrärahojen siirtoa tullaan esittämään allianssin investoinneista.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tullee alittamaan talousarvion 0,​5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kauppa sovittiin maaliskuun lopussa, mutta toteumaa syntyy vasta huhtikuun puolella. Perhelän kaupoista tullaan esittämään määrärahasiirtoja, sillä vuodelle 2022 ei ole budjetoitu kauppoja.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531te. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto-​ ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 27,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 33,8 Me ja velkamäärä nousee 250,​7 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 393 euroa/asukas. 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 23.5.2022 talousarviomuutoksia mm. siirtomäärärahoihin liittyen. Muutokset on huomioitu ennusteissa, mutta ei budjettiluvuissa. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 9,3 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden toimintakate-ennusteisiin talousarviopoikkeamaa aiheuttaa pääasiassa siirtomäärärahat, jotka on huomioitu ennusteissa, mutta ei vielä talousarviossa. Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (33,6 Me) perusteella johtavan 7,7 Me ylitykseen Järvenpään osalta. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Verorahoitus

Vuoden 2021 parantuneen maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,​6 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 18,​0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,9 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,3 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,2 Me talousarviota suurempina. Ennusteissa on huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua. 

Talonrakennuksen investoinneista kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, mutta ylitys katetaan talonrakennuksen riskivarauksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan 7,2 Me yli muutetun talousarvion vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden vuoksi.

Kesken jääneiden hankkeiden siirtomäärärahoista johtuen kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan toteutuvan 4,2 Me yli muutetun talousarvion ja liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 1,5 Me yli muutetun talousarvion.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan noin 200te yli muutetun talousarvion, johtuen siirtomäärärahoista.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tullee alittamaan talousarvion noin 0,​5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kaupat toteutuivat huhtikuussa, mistä tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin. Perhelä kauppoja ei oltu budjetoitu vuodelle 2022, mutta ne ovat mukana siirtomäärärahoissa vuodelta 2021.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto-​ ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan siirtomäärärahaesityksen mukaisesti 1,1 Me yli tämänhetkisen talousarvion.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,​0 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 55,6 Me ja velkamäärä nousee 272,​4 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 860 euroa/asukas. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Tiedoksi

KH, Kaupungin johtoryhmä