Talousjaosto, kokous 19.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Järvenpään kaupungin alustava tilinpäätös 2020

JARDno-2021-183

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Toimintakertomukset käsitellään lautakunnissa helmi-maaliskuun vaihteessa. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Kooste alustavista tilinpäätöstiedoista ja Keusoten palvelupakettikohtainen laskelma on esitetty pykälän liitteenä.  

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 230,6 miljoonaa euroa, joka on 2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi, mutta 2 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2019. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa, Tilaomistuksessa, Kaupunkikehityksessä ja muutettuun talousarvioon nähden myös Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueilla. Ylitystä on vain Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa. Yhteensä palvelualuiden toimintakatteet toteutuivat 3,7 Me muutettua talousarviota ja lähes 2 miljoonaa 2019 tilinpäätöstä parempina. Oman toiminnan toimintakatteen alijäämä pieneni -1,9%.  
 • Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 2,9 Me. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,7 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin myös kaupungin omistamia erillisosakkeita noin 1 miljoonalla eurolla.  
 • Keusoten kulut ylittävät muutetun talousarvion 8,3 Me. Ylitystä on Keusoten omassa toiminnassa 3,8 Me ja erikoissairaanhoidossa 3,2 Me muutettuun talousarvioon nähden. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 5,2 miljoonaa euroa eli 3,6 %.
   

Vuosikate vuodelta 2020 on alustavien tilinpäätöstietojen perusteella noin 22,0 Me, kun se vuonna 2019 oli -8,8 Me alijäämäinen. Vuosikate parani ennen kaikkea valtionosuuksien lisääntymisen, mutta myös paremman toimintakatteen seurauksena. 

 • Verotuloja kertyi vuoden aikana 201,5 Me ja ne kasvoivat 3,9 % edellisvuotisesta. Koronan vaikutukset olivat pelättyä pienemmät ja joulukuun tilitykset ylittivät odotukset, joten koko vuoden toteuma ylittää muutetun talousarvion 9,3 miljoonalla eurolla. Verotulot jäivät kuitenkin 3,4 Me alkuperäisestä talousarviosta.
 • Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 50,7 Me ja ne kasvoivat yli 20 miljoonalla eurolla eli 74 % edellisvuotisesta, pääosin koronatukien ansiosta. Valtionosuudet toteutuivat joulukuussa muutetun talousarvion mukaisina ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 16,6 Me.
 • Rahoitustuottoja ja kuluja kerty 0,4 Me. Erä toteutui noin 0,7 Me muutettua talousarviota parempina korkokulujen jäädessä maltillisiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 21,7 Me, mikä on 0,3 Me talousarviota enemmän. Alaskirjauksia vuodelle kirjattiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, joista suurimpana kaupungintalon alaskirjaus. Talousarviosta poiketen Myllytie 3:n alaskirjaus siirtyy vuodelle 2021. Sen sijaan JYK Urheilukadulta poistui vuoden aikana käytöstä uusia tiloja, joiden alaskirjaus heikensi tulosta noin 0,4 Me.

Tilikauden ylijäämäennuste on 0,4 miljoonaa euroa positiivinen eli se toteutuu alustavien tilinpäätöstietojen mukaan 7,9 Me muutettua talousarviota parempana ja 32,6 miljoonaa euroa parempana kuin vuonna 2019. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 6,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 42 Me vuonna 2020. Nettoinvestoinnit toteutuivat noin 12,1 Me talousarviota pienempinä ollen yhteensä noin 36 Me, mikä on yli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin alitus muutettuun talousarvioon nähden syntyi kunnallistekniikassa 5 Me hankkeiden venyessä vuodelle 2021. Veden investointien ylitystä lukuun ottamatta, alitusta on kaikissa investointimäärärahoissa.

Rahoituslaskelma

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 228,3 Me, mikä tarkoittaa 5134 euroa/asukas. Uutta lainaa nostettiin vuoden aikana 36,4 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 755 asukkaalla eli väestöennusteen (759) mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi alustavat tilinpäätöstiedot. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Tiedoksi

KH