Talousjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi

JARDno-2021-2088

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Antti Taavila ja 45 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 103

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää talouspalveluihin valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi".

 

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti, että asiaan liitetään seuraava täydennys: Kaupunginhallitus toivoo aloitteen kiireellistä käsittelyä siten, että sen mukaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus toivoo aloitteen kiireellistä käsittelyä siten, että sen mukaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti talouspalveluihin kiireellisenä valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi" siten, että sen mukaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana. Aloitteessa toivottiin käyttösuunnitelman taloustietojen esittämistä tulot ja menot tasoa tarkemmin, koska nykyisen tarkkuustason ei katsota toteuttavan lain tavoitetta, jonka mukaisesti käyttösuunnitelmissa toiminnan tavoitteista ja voimavarojen jaosta sovitaan yksityiskohtaisemmin kuin varsinaisessa talousarviossa.

Nykytilanteessa käyttösuunnitelmissa esitetään taloudelliset tavoitteet lautakunnan sitovuustasoittain/avainalueittain, jotka ovat lain vaatimusten mukaisesti valtuuston asettamaa tasoa tarkemmat, mutta koska tilannetta ei koeta riittäväksi, on talouspalveluissa valmisteltu esitys vuoden 2022 käyttösuunnitelman sisällöksi, jolla pystytään avaamaan määrärahakokonaisuuksia nykyistä tarkemmin (liitteenä.)

Toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta oleellista on se, että käytettävissä olevilla resursseilla pystytään tuottamaan kuntalaisille ja asiakkaille mahdollisimman paljon lisäarvoa. Vaikka lautakunnille esitetään tuotettavan tietoa tilisummatasoisesti, eivät määrärahat ole sitovia tällä tarkkuudella. Toisin sanottuna, mikäli omalla työpanoksella saadaan aikaiseksi parempaa tulosta, on järkevää kohdistaa resurssit palvelujen ostojen asemesta henkilöstökuluihin ja päinvastoin. Lautakunnan sitovuustaso pysyy edelleen toimintakatetasolla, vaikka käyttösuunnitelmaan sisällytetään tarkempia taloustietoja. 

Valtuuston hyväksymän talousarvion sisältämän toimeenpano-ohjeistuksen mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelmat tammikuun 2022 aikana, mikä aloitteen toimeenpanon näkökulmasta tarkoittaa poikkeuksellisen nopeaa muutosta raportointi- ja suunnitteluprosesseihin. Kaikilta osin aikataulu, käytettävissä olevat järjestelmät ja noudatetut seurantakäytännöt eivät mahdollista tietojen tuottamista valtuustoaloitteen esittämällä tarkkuudella.

Alle on koottu lyhyesti oleellisimmat käyttösuunnitelman sisällöt ja merkittävimmät poikkeamat valtuustoaloitteessa esitettyihin tietosisältöihin: 

 • Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä tuodaan lautakunnalle valtuuston hyväksymä sitovuustason käyttötalousarvio. Talousarvioraportissa on kuvattuna palvelualueen/sitovuustason keskeisimmät palvelut, talousohjelmakauteen kohdistuvat muutostekijät, valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloustavoitteet, keskeisimmät suoritetiedot ja irtaimistoinvestoinnit, joita ei ole tarkoituksenmukaista toistaa käyttösuunnitelmissa. 
 • Käyttösuunnitelmissa esitetään 
  • lautakunnalle päätettäväksi sitovat toiminnalliset tavoitteet talousohjelmakaudelle 
  • lautakunnalle päätettäväksi toimintakatetasoiset taloudelliset tavoitteet talousohjelmakaudelle
  • yksikkötasoiset (vähintään avainaluetaso) taloustiedot tilisummittain talousarvio- ja vertailuvuosista
  • keskeiset suorite- ja yksikkökustannustiedot siltä osin kun tietoja ei ole sisällytetty jo talousarviokirjaan ja tiedot ovat täydennettävissä
  • kohdekohtaiset irtaimisto- ja muut palvelualuetta koskevat talousohjelmakauden investoinnit 
  • htv-tiedot avainalueittain siltä osin, kun tiedot on järjestelmistä saatavissa 
 • Taloustietojen erittelyssä 
  • henkilöstökuluista ei ole erotettu sivukuluja, koska ne pohjautuvat suoraan maksettuihin palkkoihin eikä niiden seuraaminen erikseen tuo lisäarvoa 
  • muista toimintakuluista ei ole erotettu tilavuokria. Muihin toimintakuluihin kirjatut erät ovat noin 5% tiliryhmän kustannuksista ts. vuokrat ovat merkittävin yksittäinen kokonaisuus, mitä erään sisältyy, eikä erittelyn ole katsottu tuottavan työmäärää vastaavaa lisäarvoa.
  • tietoina esitetään edellinen hyväksytty tilinpäätös (2020), muutettu talousarvio (2021), käyttösuunnitelmavuoden talousarvio (2022) ja määrärahamuutos suhteessa muutettuun talousarvioon
  • tilinpäätösennustetta vuodelta 2021 ei ole sisällytetty raportoitaviin sarakkeisiin, koska tietoa ei ole käytettävissä tilisummatasoisesti valitulla yksikkötarkkuudella
  • tarkemmat taloustiedot esitetään avainalueittain tai "palveluyksiköittäin" lautakunnan sitovuustason laajuudesta ja tuotettavista palvelukokonaisuuksista riippuen
  • tarkempien taloustietojen yhteyteen liitetään lyhyt kuvaus merkittävistä muutoksista vuosien välillä
 • Htv-tietojen erittelyssä
  • tiedot esitetään avainalueittain tai "palveluyksiköittäin" sitovuustasolta järjestelmässä käytettävissä olevasta raportointitarkkuudesta riippuen
  • tietoina esitetään edellinen hyväksytty tilinpäätös (2020) ja viimeisin toteumatieto päättyneeltä vuodelta (11-12/2021 riippuen lautakunnan kokousaikataulusta)
  • arvio käyttösuunnitelmavuoden htv kehityksestä annetaan sanallisesti

Kaupungin strategisissa päämäärissä on osana kannustavaa talousohjausta asetettu tavoitteeksi tuote-/palvelukohtaisen laskennan käyttöönotto. Hankkeen toteutus on resurssihaasteista johtuen viivästynyt, mutta valmistelu jatkuu vuonna 2022. Toteutuessaan palvelukohtaiset suorite-/asiakastiedot ja yksikkökustannustiedot esitetään jatkossa osana talousarviokirjaa, jolloin näkyvyys määrärahojen kohdentumisesta palveluittain paranee merkittävästi nykyisestä ja palvelutoimintaa voidaan ohjata tällä tiedolla. Palvelukohtaisen laskennan käyttöönoton jälkeen yksikkökohtaisia menoerittelyjä käyttösuunnitelmaraporttiin ei tarvita, vaan palvelukohtaisilla tiedoilla voidaan korvata nyt väliaikaisesti käyttöönotettava avainalue-/palveluyksikkökohtainen taloustarkastelu. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää  

 1. antaa edellä olevan selvityksen valtuustoaloitteeseen Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi
 2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi
 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle aloitteen ja sen johdosta suoritetut toimenpiteet vuosittain esitettävässä luettelossa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Tiedoksi

KH, Kaupungin ja palvelualueiden johtoryhmät, taloustyöryhmä