Talousjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Konserniohje ja omistajapolitiikka

JARDno-2020-1770

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, talousjohtaja Kirsi Rinne

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen 15.11.2010 § 87. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.3.2015 § 13 tehnyt asiakirjaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia, jotka ovat liittyneet pääosin toimintaympäristössä tapahtuneisiin organisatorisiin muutoksiin.

Talousjaosto on käsitellyt omistajaohjeistusta 15.2.2018 § 3 ja linjannut, että asiakirjaa pyritään yksinkertaistamaan mahdollisen päällekkäisyyden osalta kuntalaki- ja osakeyhtiölakiviittauksiin liittyen.

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistus muodostaa tällä hetkellä liitteineen 50 sivuisen dokumentin, jossa on selostettu kattavasti kaupungin omistajuutta eri näkökulmista. Omistajaohjeistus ehdotetaan nyt purettavaksi kahdeksi asiakirjaksi, omistajapolitiikaksi ja konserniohjeeksi. 

Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline, jolla pyritään varmistamaan, että erityisesti Järvenpään kaupungin tytäryhtiöiden tekemät päätökset ovat myös Järvenpään kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta perusteltuja. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintatapoja siten, että yhteisöille jää riittävä toimintavapaus ja kaupungille riittävä mahdollisuus ohjata yhteisön toimintaa kaupungin kokonaisedun tavoittamiseksi.

Omistajapolitiikka puolestaan määrittää ylätasoisesti sen, missä kaupungin on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana ja millaisia omistajaohjauksen linjauksia ja toimintaperiaatteita kaupungissa noudatetaan. 

Ehdotetut omistajapolitiikka ja konserniohje ovat kokonaan uusia asiakirjoja, jotka rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan poikkeavat voimassaolevasta omistajaohjeistuksesta. Asiakirjat ovat lyhyitä ja velvoittavia. Selostavien, opastavien ja referoivien osuuksien määrää on vähennetty olennaisesti, jotta kaupungin omat linjaukset nousevat asiakirjoista aiempaa selkeämmin esiin ja jotta asiakirjat pysyvät ajantasaisina.

Ylätasoisia, valtuuston hyväksymiä ohjausdokumentteja täydentävät osaltaan alemmantasoiset velvoitteet, kuten velvollisuus raportoida ja tuoda asioita omistajan ennakkokäsityksen hankkimista varten päätöksentekoon. Seuraavana askelena konsernijohtamisen osalta on järjestää yhteisöedustajille riittävää tukea, koulutusta ja mahdollisuuksia yhteydenpitoon kaupungin edustajien kanssa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 

1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen ja

2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan

3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Käsittely:

Todettiin, että kaupunginhallituksen käsittelyyn menevään ohjeeseen tehdään stilistisiä korjauksia. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

KH