Talousjaosto, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen

JARDno-2020-2502

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kannanottopyyntö

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on lähestynyt jäsenkuntiaan esityksellä talousarviomuutoksesta vuodelle 2020 ja pyytää kunnilta kannanottoa 15.10.2020 mennessä ennen yhtymähallituksen talousarviomuutoskäsittelyä 20.10.2020. Talousarviomuutos on tarkoitus viedä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi 29.10.2020.

Lausuntopyynnössä todetaan seuraavaa:

"Kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan oma toiminta on ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 18,2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronakustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusten mukaan ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta tämän osalta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa."

Kuntakohtainen maksuosuuksien muutostarve sekä kannanottopyyntö on esitetty pykälän liitteenä.

Kaupungin näkemys

Toimitetun liitteen mukaisesti kuntayhtymä esittää Järvenpäälle yhteensä 9,5 miljoonan euron määrärahalisäystä, josta Keusoten oman toiminnan osuus on 7,2 miljoonaa ja erikoissairaanhoidon 2,2 miljoonaa euroa. Esitetty määrärahalisäys on laskettu suhteessa kuntayhtymävaltuuston hyväksymään talousarvioon.

Ylitysesitys vastaa Keusoten 8/2020 antamaa tilinpäätösennustetta, johon on lisätty kuntayhtymän kertyneen alijäämän kattamiseen tarvittava määräraha. Tämän lisäksi HUS:lle on koronan seurauksena syntymässä alijäämää, josta Järvenpään osuus olisi liitteessä esitetyn arvion mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Summa päätyy kaupungin konsernitilinpäätökseen joko yhdisteltynä alijäämänä tai HUS:n laskutuksen kasvun kautta sotemenoina. 

Kaupungin omaan budjettivaraukseen sisältyy 4,5 miljoonan euron ylimääräinen varaus erikoissairaanhoitoon, mistä johtuen kaupungin talousarviossa määrärahalisäysesityksen hyväksyntä nostaisi Keusoten budjettia yhteensä 4,95 Me. Kaupungin budjettivaraukseen verrattuna Keusoten oma toiminta ylittää sille varatun määrärahan 7,2 miljoonalla eurolla ja kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöstasosta 0,9 Me. Erikoissairaanhoito alittaa kaupungin talousarvioon varatun määrärahan 2,3 miljoonalla eurolla ja edellisen vuoden toteuman 3,2 Me:lla. 

Esitetty oman toiminnan määrärahaylitys on merkittävä. Väestöosuuden kautta arvioituna Järvenpään osuus 18,2 miljoonan euron koronasta aiheutuvasta lisämäärärahatarpeesta on noin 4 miljoonaa euroa. Mikäli kaupunki saa hallituksen esityksen mukaisesti kompensaatiota koronasta välittömästi aiheutuvien menojen kattamiseen, voidaan ainakin osa koronasta aiheutuvasta lisämäärärahatarpeesta kattaa valtionosuuslisäyksillä. Toistaiseksi ei ole tietoa, miten em. menot on tarkoitus kompensoida kunnille ja sairaanhoitopiireille. Osa kompensaatiosta maksetaan suoraan HUS:lle ja Keusotelle aiheutuvat kulut korvataan kunnille. Oman toiminnan ylitys ilman koronasta aiheutuvaa menolisäystä on edelleen yli kolme miljoonaa euroa talousarviomäärärahaa suurempi.

Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelumenot ovat kasvaneet viime vuosina erittäin nopeasti. Vaikka nyt esitetty lisämääräraha on maltillinen suhteessa edellisen vuoden menotasoon, on se tasona liian korkea. Korona tulee aiheuttamaan lisämenopaineita tuleville vuosille patoutuneen palvelukysynnän purkautuessa. Järvenpään kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että menoja sopeutetaan eri koronasta aiheutuvan menoylityksen osalta kuntayhtymässä vielä loppuvuoden aikana. Kohdentamalla kaupungin erikoissairaanhoidon ylimääräisen budjettivarauksen kuntayhtymän oman toiminnan ei koronasta aiheutuvien menoylitysten kattamiseen, jää kuntayhtymälle noin miljoonan euron menojen supistustarve loppuvuodelle 2020. 

Talousjaoston käsittelyyn on kuntayhtymän talousjohdon lisäksi kutsuttu Järvenpäätä Keusoten ja HUS:n luottamuselimissä edustavat luottamushenkilöt.

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

1. Talousjaosto esittää, että kaupunginhallitus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:

”Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille.

Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta.”

2. Talousjaosto esittää, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehykseen.

 

Käsittely

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia alusti kokouksessa keskustelua kuntayhtymän 2020 talousarviomuutosesityksestä.

Kaupungin edustajat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS:n toimielimissä osallistuivat asiasta käytyyn keskusteluun.

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui ennen päätöskäsittelyä. 

Pykälän 24 käsittelyn jälkeen Keusoten ja HUS:n luottamuselimissä olevien henkilöiden poistuttua kokouksesta talousjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa päätösesityksen mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH