Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 29.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Sosiaaliasiamiehen selvitys toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä Järvenpäässä vuonna 2017

JARDno-2018-2555

Valmistelija

  • Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja, jari.savola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000, 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutusasioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.

Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät, talous- ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään sekä lasten ja nuorten- että sosiaali- ja terveyslautakunnassa niiltä osin, kuin selvitys käsittelee kunkin lautakunnan vastuualueita.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 perustuu pääosin valtakunnalliseen tilastointimalliin, jonka mukaan yhteydenotot tilastoidaan asiatapahtumina. Sosiaaliasiamiehen omien havaintojen ja tilastojen lisäksi raporttiin on kerätty sosiaalihuollosta vastaaville viranhaltijoille lähetetyn kyselyn tuloksia. Viranhaltijoille esitetyt kysymykset vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Vuodelta 2017 tilastoitiin Järvenpäästä sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia 75. Yleisenä havaintona sosiaaliasiamies toteaa yhteydenottojen vähentyneen. Olennainen syy tähän on perustoimeentulotukiasioiden käsittelyn siirtyminen Kelaan.

Vuoden 2017 selvityksessä kysyttiin sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten, viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten määrää. Järvenpäätä koskevia sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin vuoden 2017 aikana 5 kpl (2016:3, 2015:15, 2014:2). Näistä yksi koski kotihoidossa tapahtunutta palvelumuutosta ja sen viestintää, kaksi perhesosiaalityönpalvelussa tapahtunutta asiakkaan kohtelua ja kaksi aikuisten sosiaalipalvelua toisen kohdistuessa asiakkaan kohteluun ja toisen asiakkaan saamaan palveluun.

Yksilöasiainjaosto käsitteli  vuoden 2017 aikana 36 (2016: 61, 2015:64, 2014:42) sosiaalihuollon asiakkaan viranhaltijan päätöksestä tekemää oikaisuvaatimusta, joista 5 (2016:9, 2015:13, 2014:3) osalta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on vuoden aikana muuttanut tai palauttanut uudelleen käsittelyyn yhden aikuisten sosiaalipalvelua koskevan asian. 

Sosiaaliasiamies kannustaa Järvenpään kaupunkia arvioimaan tulisiko henkilökohtaisen keskustelun mahdollisuutta tuoda selvemmin esille täydentävän toimeentulotuen hakuprosessiin liittyen, koska joillekin asiakkaille omaehtoinen hakemusasiakirjojen ja selvitysten kokoaminen on haasteellista. Lisäksi sosiaaliasiamies kannustaa kaikin keinoin myötävaikuttamaan, jotta Kela huomoioisi toimeentulotukiasiakkaiden asumiskustannukset mahdollisimman realistisesti.

Vammaispalveluiden osalta sosiaaliasiamies kannustaa arvioimaan millä keinoin lakimääräisten määräaikojen toteuma saataisiin seurannan piiriin, vaikka tämä ei nykyisellä asiakastietojärjestelmällä ole mahdollista. Vanhuspalveluiden osalta sosiaaliasiamies kannustaa arvioimaan olisiko perusteltua lähestyä kaikkia 75-vuotta täyttäviä esimerkiksi kirjeitse tavalla, joka kannustaisi tämän etapin saavuttaneen henkilön arvioimaan itse palveluiden tarvettaan ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä palvelutarpeensa arvioimiseksi asiantuntijan kanssa.

Kuntayhtymän tiedotuksen osalta sosiaaliasiamies toivoo, että viestinnän läpinäkyvyyden lisäämiseksi palvelukriteerien, maksujen tai muiden palveluelementtien sisältöjen mahdollisesti muuttuessa päätöksiin ja viestintään sisällytettäisiin muutoksen tunnistamisen ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi kuntakohtainen erittely siitä miten palvelu kussakin kunnassa muuttuu. Osa eniten sosiaalipalveluiden varassa olevista asiakkaista on voimavaroiltaan rajoittuneita ja mahdollisista palvelumuutoksista voi olla tarpeen tiedottaa sekä asiakaskohtaisesti ja suullisestikin. 

Sosiaaliasiamies muistuttaa, että palvelutarvetta vastaaville sosiaalipalveluille tulee osoittaa tarpeenmukaiset taloudelliset resurssit palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Sosiaaliasiamies muistuttaa myös säädettyjen määräaikojen noudattamisesta asiakaspäätösten osalta. Lopuksia sosiaaliasiamies kannustaa palveluiden järjestämisvastuista toimijaa arvioimaan onko eri palveluiden asiakaspalautejärjestelmä riittävän systemaattinen ja riittävän kattava tuottamaan palveluiden laadunseurannan kannalta riittävää palautetta.

Sosiaaliasiamies päättää selvityksen yleisluonteiseen huomioon muistuttaen, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee sosiaalihuoltoa järjestäessään käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää todeta, että sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta sosiaaliasiamiehen raporttiin ei ole lausuttavaa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).