Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 29.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelman muuttaminen

JARDno-2018-2798

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 käyttösuunnitelmasta 20.12.2017 § 37. 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa vuoden 2018 talousarviota 18.6.2018 § 67. Muutoksen seurauksena Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakulut kasvoivat n. 8.000 eurolla, mikä edellyttää käyttösuunnitelmien muuttamista.

Eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto ovat sisältyneet aiemmin Sosiaali- ja terveypalvelujen palvelualueelle. Ko. vaikuttamistoimielimet kuuluvat voimassa olevan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen ja sen vuoksi määrärahatkin siirrettiin Konsernipalveluihin. Palvelualueen toimintakulut vähenivät muutoksen myötä n. 27.000 euroa ja muutos kohdistuu Aikuisten sosiaalipalvelujen sekä Kotona asumisen tuen avainalueille.

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio sisälsi 135.000 euron kohdentamattoman KuEL-varhaiseläkemaksujen säästövelvoitteen. Kuntien eläkevakuutukselta on saatu ennuste vuoden 2018 varhemaksuista ja palvelualuiden budjetoimat varhemaksut muutettiin vastaamaan saatua ennustetta. Tämän seurauksena palvelualueen toimintakulut vähenivät n. 177.000 euroa ja se kohdistuu kaikille avainalueille.

JUSTin pysäköintitalon autopaikkavuokrat (hoito- ja rahoitusvastikkeet) ovat nousseet budjetoidusta, mikä nostaa palvelualueen tilavuokria. JUSTin kiinteistöstä HUS:lta perittävät vuokrat on määritelty budjetoitua alhaisemmaksi (vajausta 168.000 euroa) ja sen seurauksena kulut jyvitetään muille JUSTin käyttäjille. Näiden vaikutus palvelualueen talousarvioon on n. 224.000 euroa. Tämä kohdistuu palvelualueen kaikille avainalueille.

Mestaritoiminta Oy on tarkistanut tilojen ylläpitokululaskelmia ja sen seurauksena palvelualueen toimintakulut pienenevät n. 1.000 eurolla. Siivouspalvelutoiminta siirtyi Mestaritoiminta Oy:ltä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:lle vuoden 2018 alusta. Siivousvelotuksia on samalla tarkistettu ja palvelualueen toimintakulut pienenivät n. 10.000 eurolla. Edellä kerrotut muutokset kohdistuvat Terveyden edistämisen, Aikuisten sosiaalipalvelujen, Kotona asumisen tuen sekä Erityisasumisen avainalueille.

Yksityiskohtaisemmat, avainaluetasoiset tiedot (KS 2018, KS-muutokset, muutetut käyttösuunnitelmat) ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmiin edellä esittelytekstissä ja liitteenä olevassa taulukossa olevat muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiakkuusjohtajat *henkilötiedot poistettu*

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.