Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomus

JARDno-2018-510

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2017 toimintakertomusta. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 toimintakertomuksen kokouksessaan 26.3.2018 ja kaupunginvaltuusto 21.5.2018.

Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutoksien ei kuitenkaan pitäisi oleellisesti muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakatetta.

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakate kokonaisuudessaan oli 109.238.574 euroa, joka on 5.807.099 euroa pienempi kuin korjatun talousarvion toimintakate. Toimintatuottoja kertyi 11.995.803 euroa, joka on 446.177 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintakulut olivat 121.234.376 euroa eli 5.360.922 euroa vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut.

Ilman erikoissairaanhoitoa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakate oli 61.636.781 euroa, joka on 2.366.359 euroa pienempi kuin korjatun talousarvion toimintakate. Toimintatuottoja kertyi 11.950.961 euroa, joka on 453.355 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintakulut olivat 73.587.742 euroa eli 1.913.023 euroa vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut.

Erikoissairaanhoidossa kertyi toimintatuottoja 7.158 euroa arvioitua vähemmän. Toimintakulut alittuivat 3.447.873 euroa. Erikoissairaanhoidon toimintakate alittui 3.440.740 euroa.  HUSin vuoden 2017 tilikauden ylijäämän palautus oli Järvenpään osalta 3,88milj. euroa. Koska vuonna 2016 maksettiin vuoden 2015 ylijäämän palautus, eivät kirjanpidossa olevat luvut ole keskenään vertailukelpoisia. Kun kirjanpidon luvut oikaistaan vertailukelpoisiksi, niin Järvenpään ostot HUSilta laskivat vuodesta 2016 vuoteen 2017 2,9 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen henkilötyövuositavoite 1.1. - 31.12.2017 oli 517,0 htv ja toteuma oli 457,5 htv.

Toimintakertomuksessa on selvitettävä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Lautakuntien tulee käsitellä yhteenvedot toimintakertomuksen lautakuntakäsittelyn yhteydessä. Lautakuntien käsittelemistä palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selvityksistä kootaan konsernipalveluissa yksi koko kaupunkia koskeva selonteko vuoden 2017 toimintakertomukseen.

Kaupunginhallitus päätti irtaimistoinvestointimäärärahojen jaosta talousarvioesityksensä yhteydessä. Palvelualueet ja muut toiminnalliset kokonaisuudet raportoivat määrärahojen käytöstä em. jaon mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat on perusteltava. Tasekirjaan tuleva kokonaisselvitys irtaimistoinvestointien toteutumisesta laaditaan Konsernipalveluissa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteen mukaisena
  • antaa kaupungin konsernipalveluille liitteen mukaisen  arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
  • antaa kaupungin konsernipalveluille liitteen mukaisen arviointinsa palvelualueen keskeisimpien riskien dokumentoinnista
  • antaa kaupungin konsernipalveluille liitteen mukaisen selvityksen palvelualueen irtaimistohankintojen toteutumisesta vuonna 2017
  • antaa kaupungin konsernipalveluille liitteen mukaisen selvityksen palvelualueen talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta
  • valtuuttaa palvelualueen vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen

Päätös

 

Hyväksyttiin