Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma

JARDno-2018-3199

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 § 219 talousarvion laadintaohjeen sekä vuosien 2019 -  2023 taloussuunnitelman kehyksen. Sosiaali- ja terveyspalvelut on kehyksessä mukana vuodet 2019 - 2020, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen oletetaan siirtyvän maakuntaan vuoden 2021 alusta.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen (ilman erikoissairaanhoitoa) vuoden 2019 toimintatuotot ovat 11.177.000 euroa, toimintakulut 77.520.000 euroa ja toimintakate - 66.343.000 euroa. Kehys ei sisällä ateriapalvelujen kustannuksia, koska niiden määräraha on sisällytetty Konsernipalvelujen kehykseen. Ateriapalvelujen osuus tullaan siirtämään Konsernipalveluista palvelualueille talousarviovalmistelun edetessä. Muilta osin kehys on 1.000.000 euroa (1,5 %) vuoden 2018 korjattua talousarviota suurempi. Erikoissairaanhoidon toimintatuotot ovat 52.000 euroa, toimintakulut 51.703.000 euroa ja toimintakate - 51.651.000 euroa. Kehys on 400.000 euroa (0,8 %) pienempi kuin vuoden 2018 talousarvio.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen (ilman erikoissairaanhoitoa) talousarvioesitys on valmisteltu annettuun kehykseen toimintakatteen osalta. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 11.313.430 euroa ja toimintakulut 77.656.430 euroa eli ne poikkeavat kehyksestä noin 136.000 euroa.

Talousarvioesitys on hyvin tiukka. Wärttinä II -hankkeen viivästymisen vuoksi on tullut välttämättömäksi aloittaa vastaavantyyppisen palvelun tuottaminen sitä tarvitseville jo vuonna 2019. Tähän on varattu 400.000 euroa. Vammaispalveluihin esitetään palkattavaksi uusi sosiaaliohjaaja, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sairaanhoitaja sekä suun terveydenhuoltoon palvelujen pysyvän kysynnän nousun vuoksi osa- aikainen hammaslääkäri - hammashoitaja- työpari. Kehyksen puitteissa on varauduttu palvelujen ostojen hinnankorotuksiin sekä kasvaneisiin lääke- ja hoitotarvikekustannuksiin, mutta riskinä on, että kustannukset nousevat enemmän kuin mihin on pystytty varautumaan. Kehys ei mahdollista esimerkiksi riittävää varautumista valinnanvapauskokeilun laajentumiseen tai Apotti- hankkeeseen. Toimiva ICT- ympäristö muutoinkin vaatii lähitulevaisuudessa investointeja, jotta toiminta muuttuneissa rakenteissa on ylipäätään mahdollista. Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän alueella asiakasmaksut yhtenäistetään, mikä saattaa vaikuttaa toimintatuottoihin. Talousarvioesityksessä asiakasmaksut on laskettu vuoden 2018 periaatteiden mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys on toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta kehyksen mukainen.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 29.10.2018 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 12.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuoden 2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

 

Hyväksyttiin