Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vastine tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessa 2017 esitettyihin havaintoihin (lisäpykälä)

JARDno-2018-3252

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 § 35 saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Valtuusto päätti kokouksessaan 21.5.2018 § 46 merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja edelleen kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus puolestaan päätti 4.6.2018 § 151 pyytää lauta- ja johtokunnilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 8.10.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 22.10.2018.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vastine arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017.

 

Käsittely:

 

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Satu Haaparanta (HL 28 § 5 kohta: toimielinedustusjääviys)

Päätös

 

Hyväksyttiin.