Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Oikaisuvaatimus / Toiminta-avustukset 2017, eläkeläis-,sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset sekä eräät muut yhdistykset

JARDno-2017-547

Valmistelija

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Siskot ja Simot ry -yhdistys on tehnyt oikaisuvaatimuksen Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 17.5.2017 (§ 25) toiminta-avustuksista. Oikaisuvaatimus perusteluineen on pykälän liitteenä. Lautakunta päätti kokouksessan myöntää Siskot ja Simot ry:lle 4 000 € toiminta-avustuksen esittelijän esittämän 4 500 euron toiminta-avustuksen sijaan (anomus 6 000 €)  ja samanaikaisesti nostaa eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustusta 3,5 eurosta/jäsen (esittelijän ehdotus)  4,5 euroon/jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti (17.5.2017/ §25) yksimielisesti myöntää selosteessa ilmeneville eläkeläisjärjestöille toiminta-avustuksen, jonka suurus on neljä ja puoli euroa yhdistyksen maksanutta jäsentä kohden (jäsenmäärä 31.12.2016) sekä yksimielisesti myöntää seuraaville yhdistyksille toiminta-avustusta seuraavasti:

 • Järvenpään Sotaveteraanit ry 4 000 €

 • Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään osasto 3 500 €

 • Järvenpään Rintamaveteraanit ry 4 000 €
 • Setlementti Louhela 15 000 €
 • Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto 5 000 €
 • Järvenpään Siskot ja Simot ry 4 000 €
 • Keski-Uudenmaan Kuulo ry 1 000 €
 • Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry 900 €
 • Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry 1500 €
 • Tuusulan seudun Mielenterveysyhdistys TUUMI ry 300
 • Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry  500 €
 • äänestyksen jälkeen äänin 10 (kymmenen) Jaa- ääntä, kolme (3) Ei- ääntä, poissa yksi (1), esteellinen yksi (1)  Etelä-Suomen Syöpäyhdistys / Keski-Uudenmaan osasto  800 €

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Siskot ja Simot ry:n oikaisuvaatimuksen (1.6.2017) sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.5.2017 § 25 toiminta- avustuksen myöntämisestä yhdistykselle, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi asian valmistelun uudelleen harkintaan.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Eero Väisänen Siskot ja Simot

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.