Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmat

JARDno-2017-1988

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68, jossa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa toimintatuotot olivat 11.177.430 euroa, toimintakulut olivat 76.511.830 euroa ja toimintakate oli - 65.334.400 euroa. Erikoissairaanhoidon toimintatuotot olivat 52.000 euroa, toimintakulut olivat 52.102.700 euroa ja toimintakate oli - 52.050.700 euroa.

Talousarvion käyttösuunnitelmat on käsitelty Sosiaali- ja terveyslautakunnassa alustavasti talousarvioehdotusta tehtäessä syyskuun kokouksessa. Lisäksi käyttösuunnitelmatavoitteita on käsitelty Sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakoulussa 15.11.2017. Konsernipalvelujen ohjeen mukaan lautakuntien on käsiteltävä vuoden 2018 käyttösuunnitelmat helmikuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle on kohdennettu määrärahat aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan ja ICT:n käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.